توضیحات در ادامه مطلب
چند نکته در مورد دفترچه:
پزشکی و دندانپزشکی واحد کیش پس از 1 سال غیبت به دفترچه بازگشته است
داروسازی واحد دامغان حذف شده است
پذیرش در برخی کد رشته محل ها مثل دندانپزشکی شیراز و بروجرد و پزشکی کرمان و کازرون وزاهدان و تنکابن و داروسازی آمل قطعی نیست و منوط به تایید وزارت بهداشت است