نکات کلی:
توجه یک:نسبت به سال قبل واحد های پزشکی کرمان-زاهدان-تنکابن-کازرون و پردیس های آن و واحد های دندانپزشکی شیراز و بروجرد و پردیس های آن ها و واحدهای داروسازی آمل و دامغان و پردیس های آن ها حذف شده اند و امکان بازگشت آن ها ضعیف است.
توجه دو:با توجه به بررسی ها و کامنت های رسیده به نظر می رسد سهمیه بسیج فعال حذف شده است و ظرفیت آن بین داوطلبان پخش خواهد شد.
29 مرداد:امکان اعمال سهمیه بسیج فعال فراهم شد.
توجه 3:داوطلبان فرصت ویرایش انتخاب رشته را ندارند بنابراین لازم است در انتخاب رشته خود دقت کنند و آن را در روز 28 یا 29 مرداد ثبت نهایی کنند
توجه 4:هزینه پردیس های خودگردان بنابر مصوبه وزارت بهداشت برابر با پردیس های سراسری است.یعنی هزینه پزشکی آن به طور متوسط ترمی 11 میلیون است.هزینه پزشکی عادی ترمی حدود 7 تا 8 میلیون تومان است.
نکات انتخاب رشته:
توجه یک:سهمیه خود را ذکر کنید(مناطق-5درصدی-25 درصدی)-نیازی به گفتن اینکه منطقه چند هستید نیست.
توجه دو:اگر متقاضی رشته های پزشکی-دندانپزشکی-دامپزشکی-پرستاری و...هستید صرفا تراز زیرگروه یک خود را ذکر کنید
توجه سه:اگر متقاضی داروسازی تهران هستید صرفا تراز زیرگروه دو خود را ذکر کنید