ادامه مطلب...
کارنامه هایی با درصد های غیر قابل باور!!واقعا با کدام عدالتی همچین کسانی وارد بهترین رشته های دانشگاهی می شوند؟

رتبه 977 سهمیه 25 درصدی
قبولی:پزشکی روزانه ساری
ادبیات 36        عربی 50           معارف 58        زبان 47      زمین 0
ریاضی 42        زیست 14           فیزیک 19        شیمی 16

رتبه 2063 سهیمه 25 درصدی
قبولی:پزشکی پردیس خودگردان یزد
ادبیات 16        عربی 24         معارف 31         زبان 21       زمین 0
ریاضیات 16     زیست شناسی 19      فیزیک 9       شیمی 17


رتبه 1590 زیرگروه دو سهمیه 25 درصدی
قبولی:داروسازی روزانه اصفهان
ادبیات 21          عربی 13          معارف 34         زبان 24   زمین 10
ریاضی 3          زیست 28          فیزیک 11      شیمی 27

رتبه 2332 زیرگروه دو سهمیه 25 درصدی
قبولی:داروسازی پردیس خودگردان کرمان
ادبیات 44      عربی 20         معارف 50         زبان 18      زمین 0
ریاضیات 15     زیست 3          فیزیک 4      شیمی 10