با توجه به درخواست های فراوان نمونه کارنامه های قبولی رشته های پزشکی-داروسازی و دندانپزشکی و فیزیوتراپی در کنکور 97 در سهمیه 25 درصد در ادامه مطلب امده است.
رتبه زیرگروه یک در سهمیه:574
تراز کل:7913
قبولی:پزشکی روزانه علوم پزشکی تبریز
ادبیات:33       عربی:52       معارف:57       زبان خارجه:18
ریاضی:26       زیست شناسی:44       فیزیک:23        :شیمی 28

رتبه زیرگروه یک در سهمیه:1154
تراز کل:7376
قبولی:پزشکی روزانه علوم پزشکی اردبیل
ادبیات:32        عربی:36         معارف:26        زبان خارجه:55
ریاضی:38       زیست شناسی:27       فیزیک:8         شیمی:13

رتبه زیرگروه یک در سهمیه:1486
تراز کل:7044
قبولی:پزشکی روزانه علوم پزشکی زابل
ادبیات:64       عربی:45        معارف:44          زبان خارجه:27
ریاضی:19       زیست شناسی:16      فیزیک:9       شیمی:16

رتبه زیرگروه یک در سهمیه:1889
تراز کل:6811
قبولی:پزشکی پردیس خودگردان علوم پزشکی زاهدان
ادبیات:24       عربی:16         معارف:40          زبان خارجه:16
ریاضی:4        زیست:35          فیزیک:7         شیمی:5

رتبه زیرگروه یک در سهمیه:307
تراز کل:8523
قبولی:دندانپزشکی روزانه علوم پزشکی اصفهان
ادبیات:57         عربی:82          معارف:41       زبان خارجه:75
ریاضیات:65         زیست شناسی:28      فیزیک:40         شیمی:21

رتبه زیرگروه یک در سهمیه:661
تراز کل:7783
قبولی:دندانپزشکی روزانه علوم پزشکی گرگان
ادبیات:41       عربی:57        معارف:53     زبان خارجه:22
ریاضیات:21        زیست شناسی:41        فیزیک:31       شیمی:24

رتبه زیرگروه یک در سهمیه:1231
تراز کل:7224
قبولی:دندانپزشکی پردیس خودگردان علوم پزشکی همدان
ادبیات:36       عربی:32        معارف:57       زبان خارجه:42
ریاضیات:18       زیست شناسی:40       فیزیک:12      شیمی:11


رتبه زیرگروه دو در سهمیه:512
تراز کل:8188
قبولی:داروسازی روزانه علوم پزشکی تهران
ادبیات:59        عربی:84       معارف:46      زبان خارجه:58     زمین شناسی:0
ریاضیات:45      زیست شناسی:8      فیزیک:32       شیمی:38


رتبه زیرگروه دو در سهمیه:1180
تراز کل:7156
قبولی:داروسازی روزانه علوم پزشکی تبریز
ادبیات:25     عربی:56      معارف:30       زبان خارجه:26     زمین شناسی:8
ریاضیات:12      زیست شناسی:30       فیزیک:8       شیمی:30


رتبه زیرگروه دو در سهمیه:1582
تراز کل:6999
قبولی:داروسازی روزانه علوم پزشکی کرمان
ادبیات:21           عربی:48        معارف:46       زبان خارجه:41      زمین شناسی:0
ریاضی:7         زیست شناسی:32         فیزیک:5       شیمی:26


رتبه زیرگروه دو در سهمیه:1956
تراز کل:6796
قبولی:داروسازی پردیس خودگردان علوم پزشکی یزد
ادبیات:32       عربی:30     معارف:26      زبان خارجه:62     زمین شناسی:0
ریاضیات12       زیست شناسی:28         فیزیک:8         شیمی:4


رتبه زیرگروه یک در سهمیه:1418
تراز کل:7112
قبولی:فیزیوتراپی روزانه دانشگاه توانبخشی تهران
ادبیات:37        عربی:33      معارف:56          زبان خارجه:60
ریاضیات:2         زیست شناسی:37        فیزیک:10      شیمی:23

رتبه زیرگروه یک در سهمیه:2014
تراز کل:6738
قبولی:فیزیوتراپی پردیس خودگردان علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
ادبیات:36        عربی:41       معارف:48        زبان خارجه:24
ریاضیات:2        زیست شناسی:12      فیزیک:11        شیمی:20