ادامه مطلب...
درصد زیر رو یکی از دوستان فرستادن و صحت و سقمش تایید نمیشه اما در صورت درست بودن درصد نفر اول نسبت به سال قبل افت کرده
درصد اول مربوط به رتبه اول سال 96 و درصد دوم مربوط به رتبه اول سال 97 است:
ادبیات فارسی:90-76
زبان عربی:100-94.6
دین و زندگی:100-94.6
زبان خارجه:84-89
ریاضیات:100-96
زیست شناسی:100-94.6
فیزیک:100-100
شیمی:96-100

طبق تخمین گزینه دو تراز نفر اول در زیرگروه یک 12900 است و تراز نفر اول امسال در زیرگروه یک 12750 است