مهندس علی بختیار نماینده مجلس اعلام کرد ابراهیم خدایی روز 31 تیر باید در مجلس حاضر شود و در مورد اعتراضات داوطلبان به تاثیر قطعی معدل توضیح دهد.