اغاز به کار مجدد وبلاگ با یک ازمون مهم!حتما مباحثی که ازش سوال طرح شده رو یک بار دیگه تو این 1 هفته مرور کنید.ادامه مطلب

1-کدام عبارت در مورد همه غدد موجود در مخاط معده صحیح است؟

1-از جنس بافت پوششی هستند و در تشکیل شیره معده نقش مستقیم دارند

2-در روند آغاز گوارش شیمیایی پروتئین ها و تولید پپتیدها نقش ایفا می کنند

3-با ترشح یک لایه ضخیم قلیایی موکوز در خط اول دفاع غیر اختصاصی نقش دارند

4-درون حفرات متعدد خود سلول های بزرگی دارند که فضا بین سلولی اندک دارند

2-کدام عبارت در مورد تشریح چشم چپ گاو صحیح نیست؟

1-اجسام مژگانی به صورت یک دایره مخطط هستند که درون آن عنبیه وجود دارد

2-مایع زلالیه پس از تشریح کاملا شفاف نخواهد بود

3-عصب بینایی در نزدیک لوب پس سری سمت چپ کیاسمای بینایی تشکیل می دهد

4-بین عضلات و کره چشم مقداری بافت پیوندی محافظ وجود دارد

3-کدام عبارت در مورد همه پروتئین های موجود در غشای همه سلول های خونی صحیح است؟

1-پس از ساخته شدن در آندوپلاسمی زبر وارد گلژی شده اند

2-با ریزلوله های اسکلت سلولی برخورد مستقیم دارند

3-با زنجیره ای از مونوساکارید ها تماس فیزیکی دارند

4-ملوکول های آب را به مقدار کم از خود عبور می دهند

4-چند عبارت در مورد همه گیرنده های روی سطح زبان صحیح است؟

1-جزو ساده ترین بافت جانوری است

2-ملوکول های شیمیایی می توانند کانال های دریچه دار سدیمی آن ها را باز کنند

3-در صورت برخورد به محرک مخصوص قطعا فعالیت الکتریکی آن ها تغییر می کند

4-با مصرف یک ملوکول گلوکز بیش ترین تعداد ATP را می سازند

1-1            2-2          3-3              4-4

5-بر اساس مدل جریان توده ای(مونش)کدام عبارت به درستی بیان نشده است؟

1-آمینو اسید ها و گلوکز ها با سرعت های مختلف حرکت می کنند

2-آوند آبکش همانند آوند چوبی در حمل آب نقش دارد

3-شیره پرورده از طریق پلاسمودسم سلول ها منتقل می شود

4-ATP حاصل از زنجیره انتقال الکترون سلول های همراه صرف بارگیری و باربرداری می شود

6-کدام اتفاق در هرم های کلیه یک فرد سالم رخ نمی دهد؟

1-خروج برخی مواد از لوله ادراری و ورود آن به مایع میان بافتی

2-دخالت در هموئستاری بدن با تنظیم PH خون

3-عدم وجود مقدار اندکی گلوکز در لوله های ادراری این قسمت

4-غلیظ کردن ترکیبات ادرار و بازجذب مواد مضر برای بدن

7-هر گیاهی که.....دارد قطعا......

1-با ریزوم تولید مثل رویشی-گامتوفیت کوچک و وابسته دارد

2-در ریشه رشد پسین-جزو گیاهان چوبی دو لپه ای است

3-روزنه باز در طول روز-واجد دو نوع سلول میانبرگ است

4-اسپوروفیت فتوسنتز کننده-هر گامتوفیت گامت نر و ماده می سازد

8-کدام عبارت در مورد همه گیاهانی که دی اکسید کربن را به صورت اسید های 3 کربنی و 4 کربنی تثبیت می کنند صحیح است؟

1-تثبیت دی اکسید کربن را در 2 سلول مختلف انجام می دهند

2-تنها چرخه ساخت قند در آن ها چرخه کالوین است

3-در صورت کمبود آب و خشکی کارایی بالای خود را حفظ می کنند

4-در صورت بسته شدن روزنه ها ترکیبی دو کربنه در میتوکندری می سازند

9-کم ترین فشار خون سرخرگ آئورت همزمان با کدام مورد رخ می دهد؟

1-بسته شدن دریچه های قلبی

2-وجود کم ترین مقدار خون در بطن ها

3-شنیده شدن صدای دوم قلب

4-شروع فعالیت گره پیشاهنگ در یک دوره

10-کدام عبارت در مورد همه انواع RNA پلی مرازها موجود در یک سلول زنده قورباغه افریقایی صحیح است؟

1-محصول فعالیتشان در ساخت پروتئین ها نقش دارند

2-توانایی تولید آنزیم را به طور مستقیم ندارند

3-توسط ریبوزوم های آزاد سیتوسل سنتز شده اند

4-درون هسته تحت تاثیر عوامل رونویسی فعالیت می کنند

11-چند عبارت در مورد استخوان ترقوه صحیح است؟

1-به همراه شانه در تشکیل کتف نقش دارد

2-در بخش میانی دو سر استخوان رگ خونی درون مجرای هاورس است

3-سلول ها در بخش متراکم دارای زوائدی در دو طرف خود هستند

4-مغز قرمز استخوان در بافت اسفنجی اسید فولیک را مصرف می کند

1-1      2-2            3-3          4-4

12-چند مورد درباره پتانسیل آرامش و عمل یک نورون رابط موجود در نخاع صحیح است؟

1-با حداکثر فعالیت پمپ در انتهای پتانسیل عمل پتانسیل آرامش برقرار می شود

2-عبور یون ها از عرض غشا قطعا با دخالت پروتئین ها صورت می گیرد

3-زمانی که تمام کانال های دریچه دار بسته هستند نورون در حال فعالیت عصبی نیست

4-زمانی که اختلاف پتانسیل دو سوی غشا مثبت بیست است سدیم قطعا در حال ورود است

1-1        2-2         3-3        4-4

13-چند عبارت در مورد همه ماهیچه هایی که عمل غیر ارادی دارند صحیح است؟

1-فرامین دستگاه عصبی خودمختار را اجرا می کنند

2-واجد سلول های تک هسته ای هستتد

3-تحت شرایطی NAD را به کمک پذیرنده آلی تثبیت می کنند

4-تحت تاثیر انسولین با مصرف انرژی زیست پلی مر می سازند

1-1         2-2          3-3         4-4

14-هورمون گیاهی که.......همانند آبسیزیک اسید.......

1-برای قلمه ها آب و مواد غذایی فراهم می کند-مانع پر شاخ و برگ شدن گیاه است

2-در کنترل ورود یون ها به گیاه نقش دارد-تحت تنش های خشکی افزایش می یابد

3-تقسیم سلولی را افزایش می دهد-سبب افزایش فعالیت عوامل رونویسی است

4-در القای تنفس نوری در گیاه نقش دارد-خروج آب از روزنه های آبی را کاهش می دهد

15-در پی افزایش غیر طبیعی هورمون های تیروئیدی در خون....کاهش و.....افزایش می یابد

1-میزان یون کلسیم خون-فعالیت غدد برون ریز

2-اسید کربنیک موجود در خون-ورود یون های سدیم به نورون ها

3-زمان رسیدن غذا به انتهای روده-فعالیت خمیده نزدیک نفرون ها

4-اندازه سلول های چربی-حجم ضربه ای قلب

16-در طی چرخه جنسی یک فرد سالم همزمان با.....قطعا.....

1-تشکیل اووسیت ثانویه-میزان استروژن خون در حال کاهش است

2-آغاز کاهش ضخامت دیواره رحم-رگ های خونی رحم پاره می شوند

3-شروع رشد فولیکول پاره شده-هورمون محرک فولیکولی شروع به کاهش می کند

4-حداکثر اختلاف غلظت هورمون های جنسی-تخمک تمایزنیافته از تخمدان آزاد می شود

17-کدام عبارت در مورد همه روش های جدید بهسازی گیاهان صحیح است؟

1-تحت تاثیر هورمون های گیاهی مختلف انجام می شوند

2-تحت شرایطی می توانند باعث ایجاد تنوع در گیاه جدید شوند

3-آنزیم های مختلف در به وجود آمدن گیاه دورگه فعالیت می کنند

4-ابتدا با روش های مکانیکی دیواره سلولی جدا می شود

18-کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

1-در گاو همانند گوسفند گوارش شیمیایی غذاها در شیردان آغاز می شود

2-در کرم خاکی برخلاف گنجشک در سنگدان آنزیم هیدرولیز کننده وجود ندارد

3-در اسب همانند فیل جذب گلوکز غذا فقط در روده کور جانور انجام می شود

4-در ملخ برخلاف گنجشک غذا از معده وارد محل گوارش مکانیکی غذا می شود

19-چند عبارت وجه تشابه خط اول و دوم دفاع غیراختصاصی یک جانور مهره دار است؟

1-فعالیت پروتئین های دفاعی              2-فعالیت مراکز مغزی

3-تاثیرگذاری بافت پوششی روده          4-فعالیت سلول های خونی

5-تاثرگذاری غدد برون ریز یا درون ریز

1-1      2-2          3-3             4-4

20-در چرخه زندگی.....همانند......

1-جلبک های قهوه ای-اسپیروژیر زیگوت حاصل از لقاح میتوز می کند

2-کاهو دریایی-کلامیدوموناس زئوسپورها می توانند میتوز کنند

3-روزن داران-آمیب ها دستگاه گلژی در سیتوکینز نقش دارد

4-جلبک های قرمز-گیاهان گلدار زیگوت تحت تاثیر کراس قرار نمی گیرد

21-کدام عبارت در مورد اغلب باکتری ها صحیح است؟

1-طی تقسیم دوتایی غشا و دیواره سلولی همزمان به داخل فرو می روند

2-در مسیر تولید پیرووات ترکیب 6 کربنه 2 فسفاته سنتز می کنند

3-طی تولید استیل کوانزیم A دو یون هیدروژن می سازند

4-در پی هم  یوغی می توانند نسبت به شرایط محیطی مقاوم شوند

22-قارچ کاندیدا آلبیکنز.....و ......نمی باشد

1-دارای پیکر رشته ای است-قادر به تولید میسیلیوم

2-بدون نیاز به پیدایش الل جدید متنوع می شود-دارای جهش مضاعف شدن

3-همانند قارچ لای انگشتان پا انگل است-واجد محیط داخلی

4-در راس نخینه هاگ غیرجنسی می سازد-آسک آن درون آسکوکارپ

23-به ترتیب کدام رفتارهای جانوری باعث افزایش بقای جانور و انتقال ژن به طور مستقیم به نسل بعد می شود؟

1-رفتار شیرهای نر شرق آفریقا-رفتار زنبور کارگر

2-رفتار عنکبوت نر بیوه سیاه-مهاجرت پرندگان در فصل زمستان

3-چنگ زدن چیتاها روی تنه درخت-رفتار عنکبوت نر بیوه سیاه

4-ایجاد دم بلند در مرغ جولا-آوازخوانی قورباغه بالغ برای جفت یابی

24-کدام عبارت در مورد درخت تبارزایشی که بر حسب ژن هموگلبین رسم شده است و جاندار مبنای آن بین انقراض اول و دوم پدید آمده است صحیح است؟

1-پستانداران در راس درخت هستند و پیشرفته ترین جانور می باشند

2-از آن می توان برای بررسی توالی آمینواسیدی همه جانوران استفاده کرد

3-از نیای مشترک حداکثر دو گونه اشتقاق یافته است

4-قطعا نشان دهنده تغییرات توالی نوکلئوتیدی ژن ها در گذر زمان است

25-در خرچنگ دراز.......

1-همانند ملخ سلول های قلب با خون روشن تغذیه می شوند

2-برخلاف ماهی هموگلبین خون ورودی به قلب بیشتر با اکسیژن ترکیب است

3-همانند ماهی شبکه های مویرگی دارای خون روشن و تیره هستند

4-برخلاف ملخ رگ شکمی در انتقال خون به بخش های عقبی نقش دارد

26-هر عامل تغییر دهنده ساختار ژنی جمیعت که.....قطعا.......

1-تنوع الل های جمیعت را افزایش می دهد-تعادل هاردی واینبرگ را به هم می زند

2-روی فراوانی الل ها جمیعت بی تاثیر است-سبب افزایش فراوانی افراد مغلوب است

3-مهم ترین نقش را در تغییر فراوانی الل ها دارد-در تعیین جهت تغییرات بی تاثیر است

4-به صورت غیراتفاقی فراوانی الل مطلوب را افزایش می دهد-بر فنوتیپ جمیعت موثر است

27-از ازدواج مردی کوررنگ با گروه خونی O و دارای الل بیماری هانتینگتون با زنی سالم دارای گروه خونی A فرزند اول دارای گروه خونی O و مبتلا به کوررنگی است.فرزند دوم هموفیل و سالم از نظر هانتیگتون است.احتمال تولد نوزادی با گروه خونی که از همه بیماری های نام برده شده حداقل یک الل داشته باشد چقدر است؟

1-یک چهارم      2-یک هشتم       3-یک شانزدهم        4-یک سوم

28-کدام عبارت در مورد حرکت های فعال گیاهی صحیح است؟

1-تحت تاثیر محرک های داخلی و با صرف انرژی انجام می گیرد

2-در قسمت های زنده گیاه و تحت تاثیر محرک داخلی و خارجی انجام می شوند

3-حرکت سلول گیاهی به طرف نور نوعی حرکت گرایشی است

4-حرکت انتروزوئید به طرف ارکگن برخی گیاهان دانه دار تاکتیکی است

29-در تقسیم زیگوت اسپیروژیر......تقسیم زیگوت کاهوی دریایی.....

1-همانند-کراسینگ اوور می تواند باعث تولید گامت های نوترکیب نشود

2-برخلاف-پیچ و تاب کروموزوم ممکن است در مرحله تلوفاز باز نشود

3-همانند-به دنبال دور شدن جفت سانتریول شکل اسکلت سلولی در هسته تغییر می کند

4-برخلاف-در پی کوتاه شدن همه دوک ها کروموزوم های همتا جدا می شوند

30-چند عبارت جمله زیر را به طور صحیحی تکمیل می کند؟

افزایش.....می تواند.....را افزایش دهد

1-هورمون های ازاد کننده هیپوتالاموس-غلظت ترکیبات ادراری 

2-هر هورمون افزاینده قند خون-فعالیت انزیم غشا گلبول قرمر

3-هورمون محرک فولیکولی-تولید تستوسترون در سلول های بینابینی

4-هورمون های مترشحه از هیپوفیز-فشار تراوشی در گلومرول

1-1           2-2            3-3          4-4

31-برای افزایش غیر طبیعی آب میان بافتی لازم است....افزایش و....کاهش یابد

1-فشار تراوشی مویرگ ها-تولید هیستامین

2-فعالیت قشر فوق کلیه-پروتئین های خون

3-فشار درون سیاهرگ ها-جریان لنف درون رگ های لنفی

4-مقدار سدیم بدن-بسته شدن رگ های لنفی

32-در پی فعال شدن مسیر انعکاس زردپی زیر زانو هر نورونی که در سیناپس با.....

1-نورون حسی است-قطعا انتقال دهنده عصبی ازاد می کند

2-نورون رابط است-می تواند تحت شرایطی فعالیت الکتریکی سلول پس سیناپسی را تغییر دهد

3-ماهیچه دو سر ران است-می تواند در غیاب اکسیژن 4 یون هیدروژن بسازد

4-ماهیچه چهار سر ران است-پیام انقباض را از نخاع به سلول پس سیناپسی منتقل می کند

33-چند عبارت عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

در دانه رسیده لوبیا......دانه رسیده ذرت......

1-همانند-پوشش دانه دو مجموعه کروموزومی و ژنوتیپ مادری دارد

2-برخلاف-لپه ها پس از جوانه زنی از خاک خارج می شوند

3-همانند-هر سلول اندوخته ماده غذایی دو مجموعه کروموزوم دارد

4-برخلاف-برگ رویانی در بالای ریشه رویانی قابل تشخیص است

1-1           2-2             3-3              4-4

34-در جمیعتی از گیاهان نهاندانه نوعی ژن خودناسازگار توسط 5 الل کنترل می شود.به ترتیب چند نوع زنوتیپ برای سلول تخم و البومن محتمل است؟

یک-ده-ده           دو-ده-بیست         سه-شانزده-شانزده          چهار-بیست-بیست

35-از امیزش نوعی پرنده نر با بال قهوه ای و شاخک کوتاه با ماده بال سفید و شاخک بلند در نسل اول همه زاده ها بال قهوه ای و شاخک بلند شده اند و بال سفید فقط در ماده های نسل دوم مشاهده گردید.در نسل دوم طبق قانون احتمالات......خواهد شد

1-یک دوم بال قهوه ای ها نر           2-یک چهارم شاخک بلند ها بال سفید

3-سه شانزدهم شاخک کوتاه ها بال قهوه ای

4-سه شانزدهم ماده ها بال قهوه ای و شاخک بلند

36-چند عبارت در مورد مراحل ساخت و ترجمه انسولین در سلول های جزایر لانگرهانس پانکراس صحیح است؟

1-در مرحله اغاز بین کدون اغاز و بخش کوچک ریبوزوم پیوند هیدروژنی تشکیل می شود

2-در جایگاه A پیوند هیدروژنی بین کدون و انتی کدون شکسته می شود

3-پس از تکمیل شدن ساختار ریبوزوم در مرحله ادامه,پیوند پپتیدی تشکیل می شود

4-پس از هر حرکت ریبوزوم بین کدون و انتی کدون در جایگاه A پیوند تشکیل می شود

1-1             2-2             3-3              4-4

37-در نوعی انعکاس که.....ابتدا باید.....

1-نایژک ها در ان تحریک می شوند-با بسته شدن حنجره هوا در شش ها محبوس شود

2-راه نای با بالا رفتن حنجره بسته می شود-با دم عمیق هوای مکمل وارد شش ها شود

3-گیرنده های موجود در روده تحریک می شوند-کشیدگی دیواره معده کاهش یابد

4-دیواره ماهیچه صاف مثانه کشیده می شود-فشار درون مثانه به تدریج افزایش یابد

38-در آزمایش یان ویلموت پس از تاثیر شوک الکتریکی بر غشای سلول ها و تشکیل زیگوت ابتدا کدام اتفاق روی می دهد؟

1-فعالیت آنزیم های هلیکاز و DNA پلی مراز

2-متوقف کردن چرخه سلولی یکی از سلول ها

3-قرار دادن زیگوت در رحم مادر جانشینی

4-خارج کردن تخمک از یکی از سلول ها

39-در مطالعه صفات کمی و در تاثیر انتخاب طبیعی از نوع....پس از مدت.....قطعا.....

1-متوازن کننده-طولانی-فراوانی ژنوتیپ ها دچار تغییر خواهد شد

2-جهت دار-طولانی-اسب ها با محیط جنگل سازگار خواهند شد

3-گسلنده-کوتاه-سهره های منقار متوسط از جمیعت حذف می شوند

4-پایدار کننده-کوتاه-فراوانی افراد خالص بیشتر از افراد ناخالص می شد

40-کدام عبارت در مورد همه ساختارهای جنسی یک مرد بالغ که سلول های هاپلوئیدی اسپرم با دیواره آن ها تماس فیزیک دارد صحیح است؟

1-تحت تاثیر هورمون های هیپوفیزی فعالیت می کنند

2-سلول هایی با دو مجموعه کروموزومی دارند

3-سلول های آن ها با پروتئین های رشته ای در تماس هستند

4-برای انواعی از هورمون ها در سیتوپلاسم خود گیرنده دارند

41-هر آغازی که در چرخه زندگی خود......

1-از پبکر جانداران زنده کسب انرژی می کند-فاقد تمایز برای ایجاد بافت است

2-گامت های تاژکدار تولید می کند-ساختار های تولید مثلی ندارد

3-توانایی تولید گامت ندارد-تنها با جهش امکان متنوع شدن دارد

4-دو تاژک می سازد-در آب به صورت پلانکتون های سرگردان یا ساکن است

42-کدام عبارت در مورد الگوهای رشد یک جمیعت واقعی صحیح است؟

1-در الگوی نمایی همانند الگوی لجستیک رشد جمیعت پیوسته است

2-در الگوی نمایی همانند الگوی لجستیک افزایش افراد باعث کاهش اهنگ رشد است

3-در الگوی لجستیک برخلاف الگوی نمایی به رقابت بین گونه ها توجه شده است

4-در الگوی لجستیک برخلاف الگوی نمایی گنجایش محیط متغیر در نظر گرفته شده است

43-در جهش از نوع.....قطعا.....

1-حذفی-سلول تخم پس از مدتی از بین می رود

2-نقطه ای-پروتئین ساخته شده توالی امینواسیدی متفاوتی با پروتئن عادی دارد

3-مضاعف شدن-یکی از کروموزوم ها از برخی ژن ها 2 نسخه دارد

4-افزایشی-نوعی جهش از نوع تغییر در چارچوب محسوب نمی شود

44-کدام عبارت در مورد محل سیناپس یک نورون حرکتی با سلول ماهیچه ای صحیح است؟

1-وزیکول ها با اگزوسیتوز و صرف انرژی وارد فضای سیناپسی می شوند

2-فقط یک نوع انتقال دهنده در محل سیناپس ازاد می شود

3-جهت حرکت وزیکول ها در سلول پیش سیناپسی همواره با پیام عصبی یکسان نیست

4-انتقال دهنده ها با ورود به سلول ماهیچه ای فعالیت ان را تنظیم می کنند

45-در گونه زایی هم میهنی.....گونه زایی دگر میهنی......

1-برخلاف-پس از وقوع گونه زایی افرادی از جمیعت اولیه در محیط باقی می مانند

2-همانند-جدایی تولید مثلی و گونه زایی در یک نسل روی می دهد

3-برخلاف-دو گونه از طریق جدایی پس زیگوتی از هم جدا می شوند

4-همانند-انتخاب طبیعی در واگرایی بیش تر خزانه ژنی موثر است

46-در گام یا گام هایی از.....که در آن......

1-چرخه کالوین-ترکیب 5 کربنی مصرف میشود قند های 3 کربنه تشکیل می شود

2-گلیگولیز-ترکیب فسفات دار تولید می شود نوعی ماده الی تولید می شود

3-کربس-از غلظت فسفات معدنی ماتریکس کاسته می شود ترکیب 5 کربنه تشکیل می شود

4-کالوین-فسفات به ترکیب الی موجود در چرخه اضافه می شود-قطعا ترکیب 5 کربنه تولید می شود

47-در ملخ با فرض اینکه ژن وابسته به جنس(A) به شاخک بلند و ژن (D)به شاخک کوتاه تعلق داشته باشد از امیزش ملخ نر شاخک.....و ماده شاخک....قطعا نیمی از زاده های شاخک کوتاه نر خواهند بود

1-بلند-کوتاه       2-بلند-متوسط      3-کوتاه-متوسط      4-کوتاه-بلند

48-هر جانوری که......قطعا......

1-ماده دفعی خود را به شکل اوره دفع می کند-اندام های تخصص یافته برای تولید مثل دارد

2-دیافراگم قفسه سینه آن را از حفره شکم جدا می کند-واجد رنین در معده نوزادان خود است

3-برای مبارزه با میکروب ها پادتن تولید می کند-منشا سلول های خونی مغز استخوان است

4-نوعی مفصل در پیکر خود دارد-انواعی از ماهیچه های مخطط در حرکتش فعالیت دارند

49-کدام عبارت در مورد نظریه همزیستی صحیح است؟

1-میتوکندری ها در سلول پروکاریوتی با تقسیم دوتایی افزایش می یابند

2-منشا غشای داخلی کلروپلاست ها نوعی باکتری بی هوازی است

3-منشا غشای خارجی میتوکندری نوعی باکتری هوازی است

4-پس از تشکیل کلروپلاست ها اولین سلول پیش یوکاریوتی ایجاد شد

50-کدام عبارت در مورد هر ویروس RNA دار صحیح است؟

1-با شکستن پیوند های یک گلوکز در غیاب اکسیژن ATP می سازند

2-با آندوسیتوز می تواند وارد سلول شود و ماده ژنتیک خود را تکثیر کند

3-در چرخه لیزوژنی خود به کمک انواعی از آنزیم های میزبان کپسید می سازد

4-فاقد فاقد هر گونه آنزیم برای حفظ محیط داخلی و متابولیسم است


پاسخ کلیدی:

2-1      1-2      1-3       2-4        2-5          2-6       3-7          2-8           1-9         3-10

1-11     1-12        1-13           1-14          3-15            1-16            1-17               2-18

4-19       4-20         3-21           2-22            3-23           4-24          4-25           4-26

3-27          4-28      2-29         2-30           3-31        1-32         2-33      2-34

2-35      1-36     4-37      1-38      1-39        2-40      3-41         1-42      3-43

1-44      1-45        4-46      3-47   4-48       2-49         4-50