زیست شناسی کنکور 30 فصله اما شما میتونید با خوندن 13 فصل مادر 75 درصد زیست کنکور رو تضمین کنید.ادامه مطلب...
زیست شناسی دوم:
فصل 4 دارای حداقل 2 تست:این فصل سابقه داشتن 3 یا 4 تست رو هم داشته و از فصول مادر محسوب میشه.1 تست از لوله گوارش کرم خاکی-ملخ-پرندگان-نشخوارکنندگان و اسب و فیل و 1 تست از معده یا صفرا یا جذب در روده تست های احتمالی امسال خواهند بود
قسمت جانوری فصل 6 حداقل دارای 3 تست:این قسمت گاهی 5 تست هم تو کنکور داشته.دستگاه گردش خون جانوان پست تر از انسان-بافت گرهی یا نوار قلب-خیز-ویژگی گلبول های قرمز یا سفید از تست های احتمالی خواهند بود
قسمت جانوری فصل 8 حداقل دارای 1 تست:قسمت ماهیچه تست احتمالی خواهد بود
زیست شناسی سوم:
فصل 2 حداقل دارای 2 تست:این فصل سابقه داشتن 4 تست را هم در کنکور داشته است.پتانسیل عمل و آرامش-انعکاس زردپی زیرزانو-ویژگی های قسمت های مختلف مغز و فعالیت های فصل تست های احتمالی خواهند بود
فصل 4 حداقل دارای 2 تست:سابقه داشتن 4 تست رو هم تجربه کرده!1 سوال کلی یا ترکیبی از فصل و 1 تست از تیروئید یا دیابت از تست های احتمالی خواهد بود
فصل 8 حداقل دارای 3 تست:سابقه داشتن 5 تست در کنکور سراسری!دودمانه-بیماری های ژنتیک انسان-ژنتیک پرندگان و حشرات از تست های تقریبا قطعی است
فصل 11 حداقل دارای 2 تست:4 تست هم از این فصل در کنکور طراحی شده.مراحل گامت زایی(مربوط به میوز)-نمودار قاعدگی و تخمدانی-9 ماه پس از بارداری از تست های احتمالی است
زیست پیش دانشگاهی:
فصل 1 پیش دانشگاهی حداقل دارای 3 تست:مراحل رونویسی-مراحل ترجمه-تنظیم بیان ژن-جهش از تست های احتمالی خواهند بود
فصل 5 پیش دانشگاهی حداقل دارای 3 تست:سابقه طراحی 5 تست ازش رو هم داره.1 مسئله ژنتیک-انواع انتخاب طبیعی-عوامل تغییر دهنده تعادل هاردی واینبرگ از تست های احتمالی فصل هستند
فصل 8 پیش دانشگاهی حداقل دارای 4 تست:ساده ترین و مهم ترین فصل زیست کنکور با سابقه داشتن 7 تست در کنکور خارج از کشور و 6 تست در کنکور داخل کشور.در کنکور سخت سال 94 دانستن 1 نکته از این فصل به تنهایی حلال 3 تست این کنکور دشوار بود.تمام قسمت های فصل قابلیت طرح سوال دارند
فصل 10 پیش دانشگاهی حداقل دارای 3 تست:از فصول بسیار راحت دیگر که فقط جنبه حفظی دارد.1 تست کلی یا ترکیبی از فصل 1 تست از کلامیدوموناس و کاهوی دریایی و 1 تست از کپک های مخاطی یا مالاریا از تست های احتمالی خواهد بود
زیست شناسی گیاهی:
حداقل دارای 8 تست است که شامل 3 تست از سال دوم(1 تست از فصل 3-یک تست از فصل 6-یک تست از فصل هشت یا به جای ان دو تست از فصل 6)3 یا 4 تست از فصل 9 و 10 سال سوم و 1 یا 2 تست از فصل 8 پیش حداقل سوالات گیاهی این بخش اسان و پرسوال است.

با در نظر گرفتن حداقل های موجود 72 درصد(36 سوال)را تمام کرده اید اما توجه کنید این ها حداقل هستند!در همین کنکور امسال به طور مثال از فصل 5 پیش 5 تست طراحی شده است پس اگر فقط از یکی از این فصل ها 1 تست هم بیش تر بدهند شما سه چهارم زیست را خوانده اید!
اما نکته خوشحال کننده این است که 25 درصد باقی مانده فصول راحت زیست هستند!قارچ ها-باکتری ها و ویروس ها(که احتمالا باز هم یک تست آن مربوط به فصل 8 خواهد بود!)ایمنی بدن-حواس-کلیه-تنفس-رفتارشناسی-جوامع زیستی-1 تست احتمالی از مراحل یا مسائل  میوز یا میتوز از فصول راحتی هستند که باقی سوالات را تشکیل می دهند
حدود 2 یا 3 تست  هم از فصول راحت 2 تا 4 پیش و 1 تا 3 دوم(جانوری) یا 5 سوم طراحی خواهد شد
اگر از زیست حداقل درصد 70 میخواهید مرور این 13 فصل را از همین الان اغاز کنید!!