در ادامه مطلب نمونه کارنامه قبولی رشته های پیراپزشکی(تغذیه-شنوایی شناسی-رادیولوژی و علوم آزمایشگاهی) در کنکور 97 در منطقه 2 قرار داده شده است...
نمونه کارنامه قبولی رشته تغذیه در کنکور 97
رتبه زیرگروه یک:4032
تراز کل:9481
قبولی:تغذیه دانشگاه شهید بهشتی تهران-روزانه
ادبیات:37        عربی:95        معارف:73          زبان خارجه:48
ریاضیات:58        زیست شناسی:54         فیزیک:52         شیمی:57


رتبه زیرگروه یک:4710
تراز کل:9361
قبولی:تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه
ادبیات:44         عربی:74         معارف:73         زبان خارجه:42
ریاضیات:41         زیست شناسی:64         فیزیک:22        شیمی:62رتبه زیرگروه یک:5685
تراز کل:9215
قبولی:تغذیه دانشگاه علوم پزشکی زنجان-روزانه
ادبیات:58         عربی:58        معارف:73        زبان خارجه:53
ریاضیات:20        زیست شناسی:73         فیزیک:37          شیمی:37


رتبه زیرگروه یک:9324
قبولی:تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مراغه-روزانه
ادبیات:50        عربی:38       معارف:61         زبان خارجه:8
ریاضیات:55         زیست شناسی:41        فیزیک:75        شیمی:36

نمونه کارنامه قبولی رشته شنوایی شناسی در کنکور 97
رتبه زیرگروه یک:4251
تراز کل:9441
قبولی:شنوایی شناسی دانشگاه ایران-روزانه
ادبیات:58         عربی:81         معارف:49        زبان خارجه:59
ریاضیات:41         زیست شناسی:67         فیزیک:42         شیمی:51


نمونه کارنامه قبولی رشته رادیولوژی در کنکور 97
رتبه زیرگروه یک:4847
تراز کل:9341
قبولی:رادیولوژی دانشگاه شهید بهشتی تهران-روزانه
ادبیات:68        عربی:100        معارف:71           زبان خارجه:22
ریاضیات:40         زیست شناسی:63         فیزیک:27       شیمی:44


رتبه زیرگروه یک:5779
تراز کل:9201
قبولی:رادیولوژی دانشگاه ایران-روزانه
ادبیات:53          عربی:60         معارف:62          زبان خارجه:46
ریاضیات:42           زیست شناسی:68          فیزیک:36        شیمی:42


رتبه زیرگروه یک:6720
تراز کل:9068
قبولی:رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ساری-روزانه
ادبیات:38        عربی:49       معارف:47         زبان خارجه:72
ریاضیات:45          زیست شناسی:60         فیزیک:53        شیمی:49


رتبه زیرگروه یک:7840
تراز کل:8932
قبولی:رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان-روزانه
ادبیات:56         عربی:68         معارف:53        زبان خارجه:62
ریاضیات:47           زیست شناسی:57          فیزیک:34         شیمی:39


رتبه زیرگروه یک:8948
تراز کل:8800
قبولی:رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه
ادبیات:48          عربی:78         معارف:62         زبان خارجه:31
ریاضیات:45         زیست شناسی:57        فیزیک:41       شیمی:34


رتبه زیرگروه یک:9968
قبولی:رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس-روزانه
ادبیات:36      عربی:74         معارف:70        زبان خارجه:52
ریاضیات:72        زیست شناسی:44          فیزیک:26       شیمی:33

نمونه کارنامه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی در کنکور 97
رتبه زیرگروه یک:3779
تراز کل:9532
قبولی:علوم ازمایشگاهی دانشگاه تهران-روزانه
ادبیات:57       عربی:94         معارف:57      زبان خارجه:57
ریاضیات:57         زیست شناسی:62         فیزیک:43      شیمی:50


رتبه زیرگروه یک:5400
تراز کل:9259
قبولی:علوم ازمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه
ادبیات:44         عربی:50         معارف:76           زبان خارجه:84
ریاضیات:47           زیست شناسی:59        فیزیک:45      شیمی:40


رتبه زیرگروه یک:6709
قبولی:علوم ازمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی رشت-روزانه
ادبیات:75       عربی:33        معارف:61         زبان خارجه:78
ریاضیات:63         زیست شناسی:46       فیزیک:31        شیمی:40


رتبه زیرگروه یک:7665
تراز کل:8952
قبولی:علوم ازمایشگاهی دانشگاه جندی شاپور اهواز-روزانه
ادبیات:65           عربی:80         معارف:46        زبان خارجه:44
ریاضیات:27         زیست شناسی:55         فیزیک:35         شیمی:51


رتبه زیرگروه یک:8456
تراز کل:8854
قبولی:علوم ازمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد-روزانه
ادبیات:48         عربی:64         معارف:73          زبان خارجه:58
ریاضیات:55         زیست شناسی:51        فیزیک:30        شیمی:37رتبه زیرگروه یک:10608
تراز کل:8633
قبولی:علوم ازمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار-روزانه
ادبیات:72         عربی:86         معارف:71           زبان خارجه:42
ریاضیات:15        زیست شناسی:60       فیزیک:2        شیمی:52رتبه زیرگروه یک:12334
تراز کل:8480
قبولی:علوم ازمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی سنندج-روزانه
ادبیات:46         عربی:44         معارف:54         زبان خارجه:49
ریاضیات:22         زیست شناسی:65       فیزیک:36       شیمی:26


رتبه زیرگروه یک:14562
قبولی:علوم ازمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل-روزانه
ادبیات:42        عربی:45         معارف:44         زبان خارجه:16
ریاضیات:42        زیست:38         فیزیک:32        شیمی:37