در ادامه مطلب نمونه کارنامه قبولی پزشکی-دندان پزشکی-داروساز در کنکور 97 در منطقه یک آمده است...
رتبه زیرگروه یک:11
تراز کل:12717
قبولی:پزشکی دانشگاه تهران-روزانه
ادبیات:95       عربی:100       معارف:89       زبان خارجه:100
ریاضیات:71        زیست شناسی:89         فیزیک:92           شیمی:71


رتبه زیرگروه یک:176
تراز کل:11332
قبولی:پزشکی دانشگاه ایران-روزانه
ادبیات:78         عربی:100      معارف:57       زبان خارجه:80
ریاضیات:92         زیست شناسی:61         فیزیک:95        شیمی:67


رتبه زیرگروه یک:416
تراز کل:10679
قبولی:پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه
ادبیات:65         عربی:95       معارف:70       زبان خارجه:68
ریاضیات:65       زیست شناسی:76          فیزیک:63        شیمی:61


رتبه زیرگروه یک:718
تراز کل:10362
قبولی:پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ساری-روزانه
ادبیات:71        عربی:95       معارف:68       زبان خارجه:32
ریاضیات:65        زیست شناسی:63       فیزیک:58        شیمی:71


رتبه زیرگروه یک:1008
تراز کل:10120
قبولی:پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان-روزانه
ادبیات:59       عربی:84        معارف:63         زبان خارجه:76
ریاضیات:70        زیست شناسی:60       فیزیک:69       شیمی:61


رتبه زیرگروه یک:1313
تراز کل:9963
قبولی:پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس-روزانه
ادبیات:63         عربی:80         معارف:84          زبان خارجه:67
ریاضیات:50         زیست شناسی:72        فیزیک:28        شیمی:53


رتبه زیرگروه یک:1630
تراز کل:9810
قبولی:پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پردیس خودگردان
ادبیات:72         عربی:88        معارف:80         زبان خارجه:38
ریاضیات:43         زیست شناسی:60         فیزیک:46      شیمی:57


رتبه زیرگروه یک:1952
تراز کل:9689
قبولی:پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان-پردیس خودگردان
ادبیات:68         عربی:84         معارف:71       زبان خارجه:45
ریاضیات:38         زیست شناسی:65         فیزیک:61      شیمی:49


رتبه زیرگروه یک:2258
تراز کل:9576
قبولی:پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-پردیس خودگردان
ادبیات:38       عربی:56           معارف:72          زبان خارجه:30
ریاضیاات:47         زیست شناسی:73           فیزیک:62        شیمی:47


رتبه زیرگروه یک:210
تراز کل:11086
قبولی:دندانپزشکی دانشگاه تهران-روزانه
ادبیات:72          عربی:86         معارف:85          زبان خارجه:79
ریاضیات:65        زیست شناسی:74       فیزیک:74          شیمی:69


رتبه زیرگروه یک:414
تراز کل:10682
قبولی:دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه
ادبیات:75          عربی:91         معارف:70          زبان خارجه:53
ریاضیات:79        زیست شناسی:75       فیزیک:55        شیمی:56


رتبه زیرگروه یک:557
تراز کل:10519
قبولی:دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران-پردیس خودگردان
ادبیات:65         عربی:89        معارف:62        زبان خارجه:84
ریاضیات:63         زیست شناسی:75         فیزیک:65        شیمی:57


رتبه زیرگروه یک:672
تراز کل:10400
قبولی:دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه-روزانه
ادبیات:80       عربی:86         معارف:76         زبان خارجه:70
ریاضیات:76         زیست شناسی:56        فیزیک:66       شیمی:58


رتبه زیرگروه یک:988
تراز کل:10132
قبولی:دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج-روزانه
ادبیات:52        عربی:80        معارف:76        زبان خارجه:50
ریاضیات:63        زیست شناسی:68        فیزیک:70      شیمی:54


رتبه زیرگروه یک:1332
تراز کل:9955
قبولی:دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پردیس خودگردان
ادبیات:67      عربی:85        معارف:72         زبان خارجه:66
ریاضیات:26        زیست شناسی:73        فیزیک:52        شیمی:56


رتبه زیرگروه یک:1572
تراز کل:9841
قبولی:دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گرگان-پردیس خودگردان
ادبیات:68        عربی:69        معارف:84          زبان خارجه:40
ریاضیات:62         زیست شناسی:58      فیزیک:59       شیمی:50


رتبه زیرگروه یک:1772
تراز کل:9758
قبولی:دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-پردیس خودگردان
ادبیات:68      عربی:69      معارف:69         زبان خارجه:65
ریاضیات:65       زیست شناسی:57       فیزیک:43          شیمی:56


رتبه زیرگروه دو:379
قبولی:داروسازی دانشگاه تهران-روزانه
ادبیات:61        عربی:86         معارف:76        زبان خارجه:91       زمین شناسی:12
ریاضیات:70       زیست شناسی:65        فیزیک:63      شیمی:65


رتبه زیرگروه دو:560
قبولی:داروسازی دانشگاه تهران-روزانه
ادبیات:66        عربی:84        معارف:70        زبان خارجه:95      زمین شناسی:24
ریاضیات:59       زیست شناسی:58        فیزیک:59        شیمی:66


رتبه زیرگروه دو:832
قبولی:داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه
ادبیات:64          عربی:78         معارف:71           زبان خارجه:71        زمین شناسی:0
ریاضیات:59         زیست شناسی:71         فیزیک:55        شیمی:62


رتبه زیرگروه دو:988
قبولی:داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه
ادبیات:66        عربی:85         معارف:62         زبان خارجه:58          زمین شناسی:25
ریاضیات:51           زیست شناسی:68        فیزیک:37      شیمی:58


رتبه زیرگروه دو:1252
قبولی:داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه
ادبیات:64          عربی:71          معارف:56        زبان خارجه:42       زمین شناسی:19
ریاضیات:62          زیست شناسی:67         فیزیک:59       شیمی:48


رتبه زیرگروه دو:1478
قبولی:داروسازی دانشگاه تهران-پردیس خودگردان
ادبیات:61          عربی:60        معارف:34       زبان خارجه:65        زمین شناسی:0
ریاضیات:40       زیست شناسی:61           فیزیک:51       شیمی:82



رتبه زیرگروه دو:1523
قبولی:داروسازی دانشگاه جندی شاپور اهواز-روزانه
ادبیات:63          عربی:95          معارف:55         زبان خارجه:72         زمین شناسی:0
ریاضیات:70        زیست شناسی:66         فیزیک:58         شیمی:46


رتبه زیرگروه دو:1841
قبولی:داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-پردیس خودگردان
ادبیات:51         عربی:76       معارف:64          زبان خارجه:34         زمین شناسی:20
ریاضیات:57         زیست شناسی:52          فیزیک:56          شیمی:56


رتبه زیرگروه دو:2116
قبولی:داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل-پردیس خودگردان
ادبیات:61         عربی:95         معارف:59          زبان خارجه:80        زمین شناسی:35
ریاضیات:43         زیست شناسی:38        فیزیک:68         شیمی:51


رتبه زیرگروه دو:2271
قبولی:داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زابل-پردیس خودگردان
ادبیات:42        عربی:73          معارف:57         زبان خارجه:37         زمین شناسی:0
ریاضیات:58           زیست شناسی:63           فیزیک:57       شیمی:58