در ادامه مطلب نمونه کارنامه قبولی پزشکی-دندان پزشکی-داروسازی-فیزیوتراپی و بینایی سنجش در کنکور 97 با سهمیه 5 درصدی آمده است...
رتبه زیرگروه یک:87
تراز کل:10877
قبولی:پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه
ادبیات:68      عربی:89        معارف:63        زبان خارجه:89
ریاضیات:71         زیست شناسی:67      فیزیک:79      شیمی:74رتبه زیرگروه یک:317
تراز کل:10251
قبولی:پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رشت-روزانه
ادبیات:79        عربی:84        معارف:72         زبان خارجه:75
ریاضیات:60       زیست شناسی:65       فیزیک:73        شیمی:51


رتبه زیرگروه یک:510
تراز کل:9965
قبولی:پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد-روزانه
ادبیات:59      عربی:71        معارف:75        زبان خارجه:47
ریاضیات:59       زیست شناسی:65       فیزیک:43       شیمی:64


رتبه زیرگروه یک:656
تراز کل:9809
قبولی:پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد-پردیس خودگردان
ادبیات:75      عربی:78       معارف:68        زبان خارجه:41
ریاضیات:51       زیست شناسی:66      فیزیک:32       شیمی:58


رتبه زیرگروه یک:910
تراز کل:9619
قبولی:پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل-پردیس خودگردان
ادبیات:33     عربی:71       معارف:70        زبان خارجه:43
ریاضیات:53        زیست شناسی:65       فیزیک:53       شیمی:63


رتبه زیرگروه یک:1264
تراز کل:9395
قبولی:پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان-پردیس خودگردان
ادبیات:63      عربی:75       معارف:85      زبان خارجه:56
ریاضیات:30        زیست شناسی:51      فیزیک:39       شیمی:59


رتبه زیرگروه یک:233
تراز کل:10407
قبولی:دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ساری-روزانه
ادبیات:59      عربی:76      معارف:57         زبان خارجه:57
ریاضیات:40       زیست شناسی:82       فیزیک:55      شیمی:65


رتبه زیرگروه یک:376
تراز کل:10129
قبولی:دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج-روزانه
ادبیات:52       عربی:84         معارف:64       زبان خارجه:54
ریاضیات:58      زیست شناسی:70       فیزیک:58       شیمی:65


رتبه زیرگروه یک:531
تراز کل:9938
قبولی:دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز-پردیس خودگردان
ادبیات:59          عربی:84          معارف:68        زبان خارجه:42
ریاضیات:35         زیست شناسی:74       فیزیک:78        شیمی:46


رتبه زیرگروه یک:969
تراز کل:9565
قبولی:دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل-پردیس خودگردان
ادبیات:65        عربی:65      معارف:50        زبان خارجه:4
ریاضیات:26        زیست شناسی:74       فیزیک:35      شیمی:65


رتبه زیرگروه دو:184
قبولی:داروسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران-روزانه
ادبیات:60       عربی:96         معارف:81        زبان خارجه:75        زمین شناسی:16
ریاضیات:44          زیست شناسی:71        فیزیک:75        شیمی:56


رتبه زیرگروه دو:357
قبولی:داروسازی دانشگاه تهران-روزانه
ادبیات:63       عربی:90        معارف:38       زبان خارجه:80        زمین شناسی:4
ریاضیات:85        زیست شناسی:62         فیزیک:57         شیمی:50


رتبه زیرگروه دو:510
قبولی:داروسازی دانشگاه علوم پزشکی یزد-روزانه
ادبیات:61         عربی:76          معارف:60       زبان خارجه:56        زمین شناسی:4
ریاضیات:65        زیست شناسی:69         فیزیک:43         شیمی:51


رتبه زیرگروه دو:741
قبولی:داروسازی دانشگاه تهران-پردیس خودگردان
ادبیات:56         عربی:80        معارف:68           زبان خارجه:68        زمین شناسی:16
ریاضیات:73          زیست شناسی:37        فیزیک:69         شیمی:43


رتبه زیرگروه دو:760
قبولی:داروسازی دانشگاه بقیه الله عج-روزانه
ادبیات:62          عربی:72       معارف:62          زبان خارجه:45         زمین شناسی:2
ریاضیات:49         زیست شناسی:54         فیزیک:59          شیمی:63


رتبه زیرگروه دو:902
قبولی:داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پردیس خودگردان
ادبیات:95        عربی:95          معارف:68        زبان خارجه:30          زمین شناسی:10
ریاضیات:45          زیست شناسی:61         فیزیک:23         شیمی:41


رتبه زیرگروه دو:1435
قبولی:داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان-پردیس خودگردان
ادبیات:51         عربی:100        معارف:61         زبان خارجه:65       زمین شناسی:51
ریاضیات:59           زیست شناسی:51         فیزیک:21        شیمی:29رتبه زیرگروه یک:585
قبولی:فیزیوتراپی دانشگاه تهران-روزانه
تراز کل:9909
ادبیات:48        عربی:95       معارف:61        زبان خارجه:36
ریاضیات:40       زیست شناسی:77         فیزیک:47        شیمی:57


رتبه زیرگروه یک:754
تراز کل:9726
قبولی:فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه
ادبیات:56        عربی:84          معارف:57        زبان خارجه:44
ریاضیات:69       زیست شناسی:65         فیزیک:39       شیمی:56


رتبه زیرگروه یک:891
تراز کل:9621
قبولی:فیزیوتراپی دانشگاه جندی شاپور اهواز-روزانه
ادبیات:51        عربی:89        معارف:57        زبان خارجه:89
ریاضیات:48        زیست شناسی:66        فیزیک:39        شیمی:56


رتبه زیرگروه یک:941
تراز کل:9586
قبولی:فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه
ادبیات:61         عربی:96       معارف:44       زبان خارجه:72
ریاضیات:49             زیست شناسی:61         فیزیک:42       شیمی:57


رتبه زیرگروه یک:1012
تراز کل:9537
قبولی:بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد-پردیس خودگردان
ادبیات:73           عربی:78          معارف:37          زبان خارجه:56
ریاضیات:52           زیست شناسی:62        فیزیک:48         شیمی:52


رتبه زیرگروه یک:1303
تراز کل:9376
قبولی:بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-پردیس خودگردان
ادبیات:61           عربی:79          معارف:59          زبان خارجه:55
ریاضیات:38        زیست شناسی:75         فیزیک:28       شیمی:37