ادامه مطلب...
طرح تعهد خدمت تمامی رشته های علوم پزشکی به جز پزشکی و دندانپزشکی اختیاری شد.
فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی به جز دو رشته مذکور که 4 ماه در صف انتظار شروع به طرح باشند و دانشگاه نتواند در این مدت در مراکز تابعه خود این افراد را جذب کند میتوانند معاف از طرح شوند و وزارت بهداشت برای این گروه افراد پایان طرح ارائه خواهد کرد