ادامه مطلب...
به نظر میرسد پس از کشمکش فراوان بین متخصصین بیهوشی و کارشناسان هوشبری بالاخره شاهد راه اندازی کارشناسی ارشد هوشبری در سال 99 خواهیم بود.
البته با توجه به اعتراض متخصصین بیهوشی به تداخلات کاری این دو گروه به نظر نمیرسد ارشد رشته هوشبری اختیارات بالینی بیشتری نسبت به کارشناسی این رشته داشته باشد و فارغ التحصیلان ارشد هوشبری صرفا جذب دانشگاه ها برای تدریس به کارشناسان خواهند شد.