ادامه مطلب...
رتبه زیرگروه دو:473
قبولی:داروسازی دانشگاه تهران-روزانه
ادبیات:84        عربی:87         معارف:72         زبان خارجه:100       زمین شناسی:0
ریاضیات:57         زیست شناسی:69          فیزیک:51         شیمی:77


رتبه زیرگروه دو:929
قبولی:داروسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران-روزانه
ادبیات:63         عربی:76        معارف:64         زبان خارجه:76         زمین شناسی:0
ریاضیات:82          زیست شناسی:63         فیزیک:69           شیمی :62


رتبه زیرگروه دو:1270
قبولی:داروسازی دانشگاه تهران-روزانه
ادبیات:56         عربی:87           معارف:55         زبان خارجه:50          زمین شناسی:30
ریاضیات:69         زیست شناسی:65           فیزیک:38           شیمی:61


رتبه زیرگروه دو:1546
قبولی:داروسازی علوم پزشکی تبریز-روزانه
ادبیات:75           عربی:91         معارف:76           زبان خارجه:33       زمین شناسی:4
ریاضیات:66           زیست شناسی:59           فیزیک:38          شیمی:61


رتبه زیرگروه دو:1781
قبولی:داروسازی علوم پزشکی اصفهان-روزانه
ادبیات:48          عربی:90           معارف:41         زبان خارجه:86        زمین شناسی:28
ریاضیات:59           زیست شناسی:61           فیزیک:72           شیمی:51


رتبه زیرگروه دو:2077
قبولی:داروسازی علوم پزشکی یزد-روزانه
ادبیات:75         عربی:76         معارف:84         زبان خارجه:61         زمین شناسی:0
ریاضیات:50          زیست شناسی:61         فیزیک:25         شیمی:67


رتبه زیرگروه دو:2228
قبولی:داروسازی علوم پزشکی ساری-روزانه
ادبیات:63         عربی:80          معارف:57        زبان خارجه:53        زمین شناسی:0
ریاضیات:55           زیست شناسی:59        فیزیک:73            شیمی:62


رتبه زیرگروه دو:2596
قبولی:داروسازی علوم پزشکی تبریز-پردیس خودگردان
ادبیات:64         عربی:20         معارف:70         زبان خارجه:55       زمین شناسی:24
ریاضیات:20         زیست شناسی:74         فیزیک:20            شیمی:69


رتبه زیرگروه دو:2844
قبولی:داروسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران-پردیس خودگردان
ادبیات:66          عربی:96          معارف:52         زبان خارجه:63        زمین شناسی:21 
ریاضیات:59          زیست شناسی:55           فیزیک:30         شیمی:52


رتبه زیرگروه دو:3141
قبولی:داروسازی علوم پزشکی کرج-پردیس خودگردان
ادبیات:63        عربی:91        معارف:67          زبان خارجه:53         زمین شناسی:8
ریاضیات:49        زیست شناسی:51         فیزیک:73         شیمی:41


رتبه زیرگروه دو:3417
قبولی:داروسازی علوم پزشگی اردبیل-پردیس خودگردان
ادبیات:46           عربی:76            معارف:40          زبان خارجه:35      زمین شناسی:12
ریاضیات:60       زیست شناسی:59          فیزیک:46          شیمی:58


رتبه زیرگروه دو:3644
قبولی:داروسازی علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-پردیس خودگردان
ادبیات:65          عربی:81         معارف:70         زبان خارجه:81         زمین شناسی:4
ریاضیات:52         زیست شناسی:55          فیزیک:53          شیمی:45