نمونه کارنامه قبولی رشته پزشکی در کنکور 97 در مناطق 3 گانه و سهمیه 5 درصد در ادامه مطلب...
منطقه 1
رتبه زیرگروه یک:11
تراز کل:12717
قبولی:پزشکی دانشگاه تهران-روزانه
ادبیات:95      عربی:100         دین و زندگی:89        زبان خارجه:100
ریاضیات:71       زیست شناسی:89        فیزیک:92        شیمی:76


رتبه زیرگروه یک:390
تراز کل:10722
قبولی:پزشکی علوم پزشکی تبریز-روزانه
ادبیات:61          عربی:84       معارف:62         زبان خارجه:84
ریاضیات:44       زیست شناسی:81       فیزیک:82         شیمی:59


رتبه زیرگروه یک:718
تراز کل:10362
قبولی:پزشکی علوم پزشکی ساری-روزانه
ادبیات:71      عربی:95        معارف:68            زبان خارجه:32
ریاضیات:65       زیست شناسی:63        فیزیک:57      شیمی:71 


رتبه زیرگروه یک:1268
تراز کل:9987
قبولی:پزشکی علوم پزشکی جهرم-روزانه
ادبیات:47          عربی:86          معارف:68         زبان خارجه:53
ریاضیات:63         زیست شناسی:76        فیزیک:70         شیمی:38


رتبه زیرگروه یک:1630
تراز کل:9810
قبولی:پزشکی علوم پزشکی همدان-پردیس خودگردان
ادبیات:72          عربی:88         معارف:80         زبان خارجه:39
ریاضیات:43         زیست شناسی:61        فیزیک:47        شیمی:57


رتبه زیرگروه یک:2236
تراز کل:9584
قبولی:پزشکی علوم پزشکی ایلام-پردیس خودگردان
ادبیات:36         عربی:75         معارف:70         زبان خارجه:38
ریاضیات:48        زیست شناسی:71        فیزیک:46         شیمی:56


منطقه 2:
رتبه زیرگروه یک:159
تراز کل:11424
قبولی:پزشکی دانشگاه تهران-روزانه
ادبیات:72         عربی:81          معارف:64        زبان خارجه:66
ریاضیات:96        زیست شناسی:82        فیزیک:86         شیمی:55


رتبه زیرگروه یک:566
تراز کل:10706
قبولی:پزشکی دانشگاه ایران-روزانه
ادبیات:66       عربی:91        معارف:82          زبان خارجه:84
ریاضیات:65        زیست شناسی:75        فیزیک:60         شیمی:57


رتبه زیرگروه یک:1222
تراز کل:10280
قبولی:پزشکی علوم پزشکی بابل-روزانه
ادبیات:41      عربی:91        معارف:73         زبان خارجه:53
زیاضیات:65       زیست شناسی:85          فیزیک:49        شیمی:38


رتبه زیرگروه یک:1938
تراز کل:10008
قبولی:پزشکی علوم پزشکی بندرعباس-روزانه
ادبیات:72        عربی:96        معارف:64         زبان خارجه:69
ریاضیات:68         زیست شناسی:47        فیزیک:55          شیمی:65


رتبه زیرگروه یک:2409
تراز کل:9861
قبولی:پزشکی علوم پزشکی اصفهان-پردیس خودگردان
ادبیات:61        عربی:80       معارف:71          زبان خارجه:69
ریاضیات:40        زیست شناسی:60         فیزیک:52        شیمی:68


رتبه زیرگروه یک:2929
تراز کل:9725
قبولی:پزشکی علوم پزشکی کرمانشاه-پردیس خودگردان
ادبیات:65          عربی:75        معارف:75            زبان خارجه:100
ریاضیات:11        زیست شناسی:69        فیزیک:42       شیمی:59


رتبه زیرگروه یک:3438
تراز کل:9611
قبولی:پزشکی علوم پزشکی بیرجند-پردیس خودگردان
ادبیات:65        عربی:81       معارف:61         زبان خارجه:96
ریاضیات:41         زیست شناسی:63         فیزیک:31        شیمی:55


منطقه 3
رتبه زیرگروه یک:86
تراز کل:11085
قبولی:پزشکی علوم پزشکی شیراز-روزانه
ادبیات:75         عربی:78         معارف:80         زبان خارجه:57
ریاضیات:75        زیست شناسی:80       فیزیک:68         شیمی:61رتبه زیرگروه یک:291
تراز کل:10485
قبولی:پزشکی دانشگاه تهران-روزانه
ادبیات:70         عربی:58         معارف:64         زبان خارجه:80
ریاضیات:65          زیست شناسی:75         فیزیک:42       شیمی:68


رتبه زیرگروه یک:726
تراز کل:9992
قبولی:پزشکی دانشگاه ایران-روزانه
ادبیات:49         عربی:75          معارف:70           زبان خارجه:48
ریاضیات:37          زیست شناسی:68        فیزیک:76        شیمی:65


رتبه زیرگروه یک:1084
تراز کل:9772
قبولی:پزشکی علوم پزشکی بم-روزانه
ادبیات:63           عربی:88         معارف:77           زبان خارجه:24
ریاضیا:45          زیست شناسی:67          فیزیک:49          شیمی:55


رتبه زیرگروه یک:1560
تراز کل:9550
قبولی:پزشکی علوم پزشکی کرج-پردیس خودگردان
ادبیات:43         عربی:48          معارف:65         زبان خارجه:28
ریاضیات:50          زیست شناسی:69       فیزیک:50        شیمی:59


رتبه زیرگروه یک:2167
تراز کل:9337
قبولی:پزشکی علوم پزشکی کرمان-پردیس خودگردان
ادبیات:62           عربی:75          معارف:56          زبان خارجه:24
ریاضیات:58         زیست شناسی:60         فیزیک:61        شیمی:40سهمیه 5 درصدی
رتبه زیرگروه یک:103
تراز کل:10793
قبولی:پزشکی علوم پزشکی مشهد-روزانه
ادبیات:76          عربی:100       معارف:73          زبان خارجه:69
ریاضیات:72          زیست شناسی:63          فیزیک:79        شیمی:66


رتبه زیرگروه یک:409
تراز کل:10080
قبولی:پزشکی علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-روزانه
ادبیات:68      عربی:83       معارف:70        زبان خارجه:81
ریاضیات:53       زیست شناسی:66         فیزیک:59         شیمی:56


رتبه زیرگروه یک:837
تراز کل:9658
قبولی:پزشکی علوم پزشکی یزد-پردیس خودگردان
ادبیات:79        عربی:79        معارف:74         زبان خارجه:79
زیاضیات:39        زیست شناسی:57        فیزیک:50        شیمی:52


رتبه زیرگروه یک:1300
تراز کل:9377
قبولی:پزشکی علوم پزشکی گرگان-پردیس خودگردان
ادبیات:65         عربی:72            معارف:67       زبان خارجه:48
ریاضیات:47        زیست شناسی:56         فیزیک:47         شیمی:51