آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی و بینایی سنجی در منطقه 3 در کنکور 97 در ادامه مطلب آمده است...
رتبه های نوشته شده مربوط به زیرگروه یک است
پذیرش رشته فیزیوتراپی به صورت قطبی است.رتبه های زیر فقط برای افراد غیربومی صدق می کند.

فیزیوتراپی روزانه:
تهران:800-1000
شهید بهشتی:800-1000
ایران:800-1000
مشهد:1000-1500
شیراز:1000-1500
اصفهان:1000-1500
تبریز:1000-1500
توانبخشی تهران:1000-1500
رشت:1000-1500
بابل:1000-1500
همدان:1000-1500
سمنان:1000-1500
کرمان:1000-1500
اهواز:1000-1500
زاهدان:1500-1700

فیزیوتراپی پردیس(پذیرش کشوری است)
بهشتی:1000-1500
اصفهان:1500-2000
تبریز:1500-2000
مشهد:1500-2000
رشت:1500-2000
همدان:1500-2000
کرمان:1500-2000
جندی شاپور اهواز:1500-2000
بابل:2000-2350
تهران:2000-2350
زاهدان:2000-2350


بینایی سنجی روزانه
بهشتی:1500-2000
ایران:1500-2000
مشهد:1500-2000
زاهدان:1500-2000

بینایی سنجی پردیس
بهشتی:1500-2000
مشهد:1500-2000
زاهدان:2000-2350