ادامه مطلب...
1-رتبه های نوشته شده مربوط به زیرگروه دو است.رتبه کل ملاک قبولی نیست
2-واحدهای روزانه بومی گزینی دارند.رتبه های نوشته شده فقط برای افراد غیربومی صدق میکند.در صورت اینکه بوم یک ناحیه هستید ممکن است رتبه قبولی شما در واحدهای بومیتان کمی بهتر از رتبه های نوشته شده باشد.در مورد رتبه های قبولی پردیس های خودگردان این موضوع صدق نمی کند زیرا پذیرش پردیس ها کشوری است.

تهران:400-500
شهید بهشتی:500-600
شیراز:600-800
اصفهان:600-800
مشهد:600-800
تبریز:600-800
کرج:600-800
ارومیه:800-1000
ساری:800-1000
رشت:800-1000
یزد:800-1000
همدان:800-1000
زنجان:800-1000
اردبیل:800-1000
کرمانشاه:800-1000
خرم اباد:800-1000
کرمان:800-1000
اهواز:800-1000
بندرعباس:800-1000
زابل:800-1000
بقیه الله:1000-1500

پردیس های خودگردان:
تهران:1500-2000
شهید بهشتی:1500-2000
شیراز:1500-2000
کرج:1500-2000
رشت:1500-2000
بندرعباس:1500-2000
سایر واحدها:2000-2350