برای بستن دهن و جیب!آموزش و پرورشی ها اجرای این تهدید ضروری هست!
عکس رو یکی از دوستان ارسال کردن.تشکر از این دوست عزیز