تا سال قبل پزشکی واحد زاهدان فقط مخصوص بومی های چند استان بود اما در حال حاضر انتخاب این کد-رشته محل برای تمام داوطلبان ممکن است.