ادامه مطلب...
انتخاب رشته با ازمون دانشگاه ازاد تا 6 شهریور تمدید شده است.داوطلبان در این زمان فرصت دارند که انتخاب رشته کنند یا انتخاب رشته قبلی خود را فقط برای یکبار ویرایش کنند.همچنین واحدهای پزشکی کازرون-تنکابن-زاهدان-کرمان و واحدهای دندانپزشکی بروجرد و شیراز و واحد داروسازی آمل به صفحه انتخاب رشته اضافه شده اند.