نمایندگان مجلس امروز با امضای نامه ای خواستار تاثیر مثبت معدل در کنکور 98 شدند.این نامه را احمدی لاشکی طراحی کرده و 175 نماینده آن را امضا کرده اند.