برخی از کانال های تلگرامی با انتشار تصویر بالا به ظنز نوشته اند وضیعت مملکت چقدر خوبه که اینا این همه خوشحالن!غافل از اینکه بدونن  این خوشحالی دکتر احمدی لاشکی به خاطر جمع کردن 175 امضا از بقیه نمایندگان برای جلوگیری از تاثیر قطعی معدل هستش!از هر چیزی دونسته یا ندونسته طنز نسازیم!