ادامه مطلب...
کلید نهایی سوالات کنکور منتشر شد.بر اساس دفترچه C:
در کلید سوالات ادبیات  دین و زندگی تغییری ایجاد نشده است
در درس عربی برای سوال 31 هر دو گزینه 1 و 2 صحیح در نظر گرفته شده است
در سوالات زبان انگلیسی کلید سوال 81 تغییر کرده است و گزینه 2 و 3 هر دو صحیح در نظر گرفته شده است
در بین دروس اختصاصی کلید سوال 102 زمین شناسی تغییر کرده است و گزینه 2 و3 این سوال صحیح در نظر گرفته شده است
در دروس زیست و ریاضی و فیزیک تغییری ایجاد نشده است اما بیش ترین تغییر در درس  شیمی بوده است.سوال 244 به دلیل نداشتن پاسخ صحیح حذف شده است و سوال 267 گزینه 1 با تاثیر مثبت در نظر گرفته شده است.یعنی کسانی که گزینه 1 را انتخاب کرده اند 2.85 درصد کسب کرده اند و کسانی که به سوال اشتباه جواب داده اند نمره منفی برای ان ها در نظر گرفته نشده است.