در فایل زیر که سایت گزینه دو تهیه کرده است شما می توانید اخرین تراز قبولی در تمامی رشته ها  و تمام واحدها در تمام سهمیه ها اعم از عادی و ایثاگران مشاهده کنید.این ترازها مربوط به پذیرش اولیه در سال 96 است و ترازهای تکمیل ظرفیت لحاظ نشده است