برخی از تغییرات مهم دفترچه نسبت به سال گذشته در ادامه مطلب...
1-در سال های قبل پذیرش رشته های پزشکی-دندان-دارو در واحدهای روزانه برای پسر و دختر 50-50 بود اما این قانون امسال اجرا نخواهد شد.طبق سال قبل این مورد به نفع پسران است
پذیرش در دوره های روزانه 40-40 خواهد بود و 20 درصد باقی مانده بدون توجه به جنسیت رقابتی خواهد بود
2-پزشکی مازاد شهید بهشتی حذف شده است و ظرفیت ان به واحد روزانه این دانشگاه اضافه شده است
3-در رشته های تعهدی محل خدمت شهر به شهر مشخص شده است و برای هر شهر کد رشته محل جداگانه در نظر گرفته شده است