ادامه مطلب...
ظرفیت 3 رشته اول تجربی در کنکور 97 بدون احتساب دانشگاه های خاص:
ظرفیت رشته پزشکی در دانشگاه های روزانه از 3498 نفر در سال 96 به 3564 در سال 97 نفر افزایش یافته است
ظرفیت رشته پزشکی پردیس های خودگردان از 1210 نفر در سال 96 به 1199 در سال 96 نفر کاهش یافته است
ظرفیت پزشکی تعهدی از 610 نفر در سال 96 به 568 نفر در سال 97 کاهش یافته است
مجموع ظرفیت رشته پزشکی از 5318 نفر در سال 96 به 5331 نفر در سال 97 افزایش یافته است


ظرفیت رشته دندانپزشکی در دانشگاه های روزانه از 904 نفر در سال 96 به 814 نفر در سال 97 کاهش یافته است
ظرفیت رشته دندانپزشکی در پردیس های خودگردان از 290 نفر در سال 96 به 261 نفر در سال 97 کاهش یافته
ظرفیت دندانپزشکی تعهدی از 240 نفر در سال 96 به 224 نفر در سال 97 کاهش یافته است
مجموع ظرفیت رشته دندانپزشکی از 1434 نفر در سال 96 به 1299 نفر در سال 97 کاهش یافته است

ظرفیت رشته داروسازی در دانشگاه های روزانه از 690 نفر در سال 96 به 612 نفر در سال 97 کاهش یافته است
ظرفیت رشته داروسازی در پردیس های خودگردان از 327 نفر در سال 96 به 356 نغر در سال 97 افزایش یافته است
ظرفیت داروسازی تعهدی از 146 نفر در سال 96 به 120 نفر در سال 97 کاهش یافته است
مجموع ظرفیت رشته داروسازی از 1163 در سال 96 به 1088 نفر در سال 97 کاهش یافته است

مجموع ظرفیت 3 رشته در دانشگاه های سراسری و پردیس های وابسته از 7915 نفر به 7718 نفر کاهش یافته است