قسمت سوم:فیزیوتراپی و بینایی سنجی.ادامه مطلب...
ظرفیت اسمی رشته فیزیوتراپی در دانشگاه های روزانه در کنکور سال قبل:303 نفر
ظرفیت اسمی رشته فیزیوتراپی در پردیس های خودگردان در کنکور سال قبل:39 نفر 
مجموع ظرفیت اسمی رشته فیزیوتراپی در کنکور سال قبل:342 نفر
ظرفیت اسمی رشته بینایی سنجی در دانشگاه های روزانه در کنکور سال قبل:82 نفر
ظرفیت اسمی رشته بینایی سنجی در پردیس های خودگردان در کنکور سال قبل:24 نفر
مجموع ظرفیت اسمی رشته بینایی سنجی در کنکور سال قبل:106 نفر