به تلاش هاتون برای متقاعد کردن نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس ادامه بدید.با اینکه بعضی از اعضای این کمیسیون از قطعی بودن تاثیر نفع میبرن اما انسان های با شرفی مثل دکتر لاشکی و دکتر عارف در این کمیسیون حضور دارن.