قسمت دوم:داروسازی.ادامه مطلب...
رفیت های زیر بدون احتساب ظرفیت دانشگاه های ارتش-بقیه الله است
ظرفیت اسمی رشته داروسازی در دانشگاه های روزانه در کنکور سال قبل:690 نفر
ظرفیت اسمی رشته داروسازی در پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد در کنکور سال قبل:327 نفر
ظرفیت اسمی رشته داروسازی در دانشگاه های روزانه تحت تعهد وزارت بهداشت در کنکور قبل:146 نفر
ظرفیت اسمی رشته داروسازی در واحد های دانشگاه آزاد(عادی و پردیس)در کنکور سال قبل:170 نفر
مجموع ظرفیت اسمی رشته داروسازی در کنکور سال قبل:1333 نفر
با توجه به اینکه ظرفیت اسمی اجرایی نیست می توان گفت در سال قبل حدود 1500 الی 1800 نفر در رشته داروسازی پذیرفته شده اند.