قسمت اول:رشته پزشکی.ادامه مطلب...
ظرفیت های زیر بدون احتساب ظرفیت دانشگاه های شاهد-ارتش-بقیه الله است
ظرفیت اسمی رشته پزشکی در دانشگاه های روزانه در کنکور سال قبل:3498 نفر
ظرفیت اسمی رشته پزشکی در پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد در کنکور سال قبل:1210 نفر
ظرفیت اسمی رشته پزشکی در دانشگاه های روزانه تحت تعهد وزارت بهداشت سال قبل:610 نفر
ظرفیت اسمی رشته پزشکی در دانشگاه های آزاد(عادی و پردیس های آزاد)در سال قبل:حدود 725 نفر
مجموع ظرفیت اسمی رشته پزشکی:6043 نفر
ظرفیت اسمی عملی نیست و سازمان سنجش بیش از ظرفیت اعلامی پذیرش می کند.بنابراین می توان گفت در سال 96 حدود 6500 الی 7 هزار نفر در رشته پزشکی پذیرفته شده اند.