ادامه مطلب...
آخرین تراز قبولی رشته تغذیه آزاد کنکور 97 در سهمیه عادی
تهران 8893
سروستان 8339
مرند 8147
سراب 8063
 
پردیس خودگردان:
تهران8591

سهمیه 25 درصدی:
تهران 6758