ادامه مطلب...
آخرین تراز قبولی هوشبری آزاد کنکور 96 در سهمیه عادی
تهران 8494
تبریز 7751
یزد 7692
مشهد 7635
سراب 7170

پردیس خودگردان:
تهران 8025
شاهرود 6785
سراب 6433

آخرین تراز قبولی هوشبری آزاد کنکور 96 در سهمیه 5 درصدی
تهران 8383
تبریز 7720
سراب 7090