ادامه مطلب...
آخرین تراز قبولی اتاق عمل آزاد کنکور 97 در سهمیه عادی
تهران 8445
قزوین 8048
تبریز 7680
مشهد 7629
یزد 7452
ارومیه7404
سراب 7137

پردیس:
تهران 7826
نجف اباد 7054
علی ابادکتول 6850
سراب 6499