اعم از همه سهمیه ها از جمله عادی و بسیج و 5 درصدی و 25 درصدی.ادامه مطلب
آخرین تراز قبولی دندانپزشکی آزاد کنکور 96 در سهمیه عادی:
تهران 9961
تبریز 9879
شیراز 9878
اصفهان 9815
بروجرد 9722

پردیس خودگردان:
تهران 9743
تبریز 9713
شیراز 9654
اصفهان 9638
بروجرد 9600


آخرین تراز قبولی دندانپزشکی آزاد کنکور 96 در سهمیه بسیج و در پردیس های خودگردان:
تهران 9644
بروجرد 9523
اصفهان 9476


آخرین تراز قبولی دندانپزشکی آزاد کنکور 96 در سهمیه 5 درصدی:
تهران 9916
تبریز 9873
شیراز 9860
اصفهان 9796
بروجرد 9697

پردیس خودگردان:
تهران 9681
شیراز 9641
تبریز 9639
اصفهان 9628
بروجرد 9585

آخرین تراز قبولی دندانپزشکی آزاد کنکور 96 در سهمیه 25 درصدی:
تهران 8637
شیراز 8446
اصفهان 8356
تبریز 8321
بروجرد 8230

پردیس خودگردان:
شیراز 8226
اصفهان 8026
تهران 7904
تبریز 7860