شامل همه سهمیه ها.ادامه مطلب...
آخرین تراز قبولی داروسازی آزاد در کنکور 96 در سهمیه عادی:
تهران 9460
آمل 9375
دامغان 9347

پردیس خودگردان:
تهران 9337
امل 9304
دامفان 9285

آخرین تراز قبولی داروسازی آزاد در کنکور 96 در سهمیه 5 درصدی:
تهران 9431
دامغان 9332

پردیس خودگردان:
تهران 9325
امل 9280
دامغان 9242

آخرین تراز قبولی داروسازی آزاد در کنکور 96 در سهمیه 25 درصدی:
تهران 7887
امل 7821
دامغان 7763

پردیس خودگردان:
تهران 7588
امل 7416
دامغان 7393