مربوط به همه سهمیه ها اعم از عادی و 5 درصدی و 25 درصدی و بسیج.ادامه مطلب...
تراز آخرین قبولی پزشکی دانشگاه ازاد در کنکور 96 در سهمیه عادی:
تهران 9988
تبریز 9920
مشهد 9837
کازرون 9811
ساری 9800
اردبیل 9770
قم 9751
تنکابن 9746
نجف اباد 9726
یزد 9717
شاهرود 9696
زاهدان 9283
پردیس های خودگردان:
تبریز 9679
تهران 9652
ساری 9627
اردبیل 9622
کازرون 9622
مشهد 9608
یزد 9577
تنکابن 9577
قم 9576
نجف اباد 9567
شاهرود 9559
کرمان 9548

تراز آخرین قبولی پزشکی دانشگاه ازاد در کنکور 96 با سهمیه بسیج در پردیس های خودگردان:
تبریز 9592
ساری 9533
اردبیل 9449
مشهد 9436
شاهرود 9421
کازرون 9420
قشم 9416
نجف اباد 9406
قم 9397
یزد 9394

تراز آخرین قبولی پزشکی دانشگاه ازاد در کنکور 96 با سهمیه 5 درصدی:
تهران 9940
تبریز 9884
مشهد 9816
کازرون 9798
ساری 9777
اردبیل 9738
تنکابن 9737
قم 9717
نجف اباد 9709
یزد 9702
کرمان 9679
شاهرود 9670

پردیس خودگردان:
تهران 9637
تبریز 9602
کازرون 9591
یزد 9574
نجف اباد 9559
شاهرود 9558
تنکابن 9557
ساری 9544
کرمان 9527

تراز آخرین قبولی پزشکی دانشگاه ازاد در کنکور 96 در سهمیه 25 درصدی:
تهران 8515
مشهد 8310
کازرون 8275
ساری 8183
یزد 8176
نجف اباد 8159
قم 8158
کرمان 8100
تنکابن 8092
تبریز 8079
شاهرود 8057
اردبیل 8000

پردیس خودگردان:
تنکابن 7901
یزد 7880
تهران 7836
تبریز 7736
نجف اباد 7761
ساری 7714
مشهد 7700
قم 7699
شاهرود 7694
کازرون 7687
کرمان 7637
اردبیل 7623