تحلیل سطح و پاسخ تشریحی و کلیدی درس زیست شناسی کنکور تجربی 97 بعد از قرارگیری سوالات در سایت سازمان سنجش و قبل ساعت 6 ظهر در این پست قرار می گیرد
سطح کلی سوالات نسبت به کنکور 96 دشوارتر بود
کلید پیشنهادی:
2-156
4-157
3-158
4-159
2-160
1-161
4-162
1-163
3-164
4-165
1-166
3-167
2-168
3-169
1-170
4-171
1-172
3-173
3-174
2-175
3-176
1-177
2-178
1-179
2-180
3-181
3-182
1-183
2-184
1-185
1-186
2-187
1-188
3-189
3-190
2-191
1-192
2-193
1-194
4-195
2-196
2-197
4-198
3-199
1-200
4-201
3-202
3-203
4-204
1-205