ادامه مطلب...
کمیسیون اموزش با مخالفت با طرح های جدید طرح نهایی خود را اینگونه به صحن علنی فرستاد:
25 درصد ظرفیت برای تمام جانبازان(بدون اولویت بندی-کسب نمره حداقل 70 درصد برای جانبازان بالا 25 درصد و 80 درصد برای جانبازان زیر 25 درصد)
5 درصد برای رزمندگان

با توجه به اینکه تکلیف کمیسیون اموزش با خودش هم مشخص نیست از این پس تا تصویب نهایی طرح هیچ خبری در وبلاگ قرار نخواهد گرفت