ادامه مطلب...
طی دو روز جلسه در کمیسیون اموزش مجلس نمایندگان نتوانستند تصمیم خاصی اتخاذ کنند بنابراین از یکشنبه و از ساعت 15:30 ظهر بررسی را پی می گیرند.
در صورت تایید ادغام سهمیه ها در کمیسیون اموزش مجلس این بند از قانون در صحن علنی مجلس رای گیری می شود و در صورت اخذ دو سوم آرای کل,قانون تغییر می کند و برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده می شود که در 99 درصد مواقع هم با موافقت شورای نگهبان همراه می شود