پست بسیار مهم برای دوران جمع بندی.ادامه مطلب...
یکی از نکات مهم در دوران جمع بندی اینه که متناسب با اهمیت فصول اون ها رو مرور کنید.در این پست ابتدا بودجه بندی سوالات کنکور 96 رو بررسی میکنیم و بعد هم چند نکته مهم گوشزد میشه
سال دوم:
فصل 1:1تست(بخش انزیم ها)
فصل 2:2 تست(بخش اندامک های بدون غشا و ساختار غشا-وظایف شبکه اندوپلاسمی زبر)
فصل 3:یک تست(شکل دسته بندی جانداران)
فصل 4:یک تست(دستگاه گوارش نشخوارکنندگان)
فصل 6:چهارتست(2 تست از رگ ها-1 تست نوار قلب که دو جواب صحیح داشت-1 تست گیاهی)
سهم سال دوم از سوالات مستقل کنکور 96:نه تست و 18 درصد
نکته:با توجه به روند کنکور های سال های قبل به احتمال زیاد در کنکور 97 سهم سال دوم حداقل به 24 درصد خواهد رسید.
سال سوم:
فصل 1:1 تست(مشخصا از ماکروفاژ ها)
فصل 2:سه تست(وظایف مراکز مغزی-فعالیت مغز گوسفند-انعکاس زردپی زیرزانو و ویژگی کلی نورون ها)
فصل 3:سه تست(شکل چشم-شکل گوش-شکل لوب های مخ)
فصل 4:دو تست(تیروئید و تنفس سلولی-ترکیبی از وظایف هورمون ها)
فصل 8:سه تست(دودمانه-بیماری های انسان-آمیزش)
فصل 9:سه تست(تولید مثل بازدانگان-ترکیبی با مفاهیم اولیه گیاهان و فتوسنتزکنندگان از کل گیاهان فصل و ترکیب با اغازیان-شکل انتهای فصل)
فصل 10:یک تست(هورمون های گیاهی)
فصل 11:دو تست(اتفاقات پس از حاملگی-گامت زایی ترکیب با میوز)
سهم سال سوم از سوالات مستقل کنکور 96:هجده تست و 36 درصد
نکته:در کنکور 97 انتظار حداقل 1 یا 2 تست مستقل از فصول 5 تا 7 وجود داره
نکته 2:خواهشا به شکل های کتاب درسی  دوم و سوم توجه جدی داشته باشید
پیش 1:
فصل 1:سه تست(اپران لک-دو تست از مفاهیم کلی فصل)
فصل 3:یک تست(رخدادهای انقراض ها)
فصل 4:یک تست(عقاید داروین)
فصل 5:پنج تست(امیزش های غیرتصادفی-انواع انتخاب طبیعی-1 مسئله ژنتیک جمیعت-1 مسئله ژنتیک گیاهی-1 تست از مفاهیم کلی فصل)
سهم پیش 1 از سوالات مستقل کنکور 96:ده تست و بیست درصد
پیش 2:
فصل 7:یک تست(مفاهیم کلی فصل)
فصل 8:سه تست(تخمیر لاکتیکی-گیاهان CAM-مقایسه چرخه کالوین و گلیکولیز)
فصل 9:دو تست(یک تست از ویروس ها-یک تست از باکتری های فتوسنتز کننده)
فصل 10:سه تست(چرخه زندگی کلامیدوموناس-چرخه زندگی کاهو دریایی و کپک پلاسمودیومی-ترکیبی کل فصل
فصل 11:یک تست(مفاهیم کل فصل)
سهم پیش 2 از سوالات مستقل کنکور 96:ده تست و بیست درصد
سوالات ترکیبی:سه تست و 6 درصد