ادامه مطلب...
منطقه 1

رتبه زیرگروه یک:2326
قبولی:بینایی سنجی روزانه علوم پزشکی زاهدان
ادبیات 77      عربی 37       معارف 76       زبان 62
ریاضیات 60        زیست شناسی 55       فیزیک 32       شیمی 47


منطقه 2
رتبه زیرگروه یک:2967
قبولی:بینایی سنجی روزانه علوم پزشکی ایران(تهران)
ادبیات 61       عربی 68       معارف 42        زبان 68
ریاضیات 53       زیست شناسی 53       فیزیک 60        شیمی 59


رتبه زیرگروه یک:3795
قبولی:بینایی سنجی پردیس خودگردان شهید بهشتی تهران
ادبیات 61        عربی 45        معارف 88         زبان 70
ریاضیات 54     زیست شناسی 51         فیزیک 29       شیمی 53


رتبه زیرگروه یک:4172
قبولی:بینایی سنجی پردیس خودگردان زاهدان
ادبیات 40          عربی 40      معارف 45          زبان 29
ریاضیات 68        زیست شناسی 60        فیزیک 42        شیمی 59


منطقه 3
رتبه زیرگروه یک:1330
قبولی:بینایی سنجی روزانه علوم پزشکی مشهد
ادبیات 73      عربی 48        معارف 78         زبان 22 
ریاضیات 11       زیست شناسی 63        فیزیک 48      شیمی 60


رتبه زیرگروه یک:2385
قبولی:بینایی سنجی پردیس خودگردان زاهدان
ادبیات 52      عربی 64       معارف 60        زبان 29
ریاضیات 20         زیست شناسی 70      فیزیک 32        شیمی 41


سهمیه 5 درصدی
رتبه زیرگروه یک:973
قبولی:بینایی سنجی روزانه علوم پزشکی ایران
ادبیات 68      عربی 55        معارف 40       زبان 29
ریاضیات 30        زیست شناسی 81        فیزیک 25       شیمی 48


رتبه زیرگروه یک:1394
قبولی:بینایی سنجی پردیس خودگردان مشهد
ادبیات 65       عربی 76         معارف 33        زبان 56
ریاضیات 55       زیست شناسی 55      فیزیک 38          شیمی 51


سهمیه 25 درصدی
رتبه زیرگروه یک:1921
قبولی:بینایی سنجی روزانه علوم پزشکی مشهد
ادبیات 30      عربی 38      معارف 61          زبان 9
ریاضیات 12        زیست شناسی 10       فیزیک 16      شیمی 3رتبه زیرگروه یک:2561
قبولی:بینایی سنجی پردیس خودگردان زاهدان
ادبیات 44       عربی 8          معارف 39       زبان صفر
ریاضیات 3        زیست شناسی 19       فیزیک 5         شیمی 16