جوون دسته گلشو برسونه به اینجا تا تو با هواپیمای کهنه پرپرش کنی.اگه عرضه کار نداریم حداقل شرف داشته باشیم و استعفا بدیم.
روح علیرضا جامه ای شاد.آخرین استوری مرحوم قبول سوار شدن به هواپیما: