ادامه مطلب...
تراز زیرگروه یک:10213
قبولی:دندانپزشکی واحد تهران
ادبیات 80       عربی 64      معارف 71       زبان 32
ریاضیات 64      زیست شناسی 69     فیزیک 45      شیمی 62


تراز زیرگروه یک:9984
قبولی:دندانپزشکی واحد تبریز
ادبیات 69       عربی 65          معارف 65           زبان 50
ریاضیات 80        زیست شناسی 58         فیزیک 72        شیمی 43


تراز زیرگروه یک:9745
قبولی:دندانپزشکی پردیس خودگردان تبریز
ادبیات 46        عربی 84     معارف 56              زبان 44
ریاضیات 72         زیست شناسی 50         فیزیک 84           شیمی 46


تراز زیرگروه یک:9644
قبولی:دندانپزشکی پردیس خوگردان اصفهان
ادبیات 65          عربی 70      معارف 60         زبان 50
ریاضیات 30          زیست شناسی 75         فیزیک 53             شیمی 39


تراز زیرگروه یک:9600
قبولی:دندانپزشکی پردیس خوگردان بروجرد
ادبیات 70        عربی 52          معارف 70        زبان 45
ریاضیات 55        زیست شناسی 42              فیزیک 60         شیمی 66


تراز زیرگروه یک:9669
قبولی:دندانپزشکی واحد شیراز(تکمیل ظرفیت مهر 96)
ادبیات 75          عربی 68           معارف 70         زبان 72
ریاضیات 42        زیست شناسی 57          فیزیک 45          شیمی 57