ادامه مطلب...
منطقه 1:

رتبه زیرگروه یک:2077
قبولی:فیزیوتراپی روزانه جندی شاپور اهواز
ادبیات 64       عربی 80        معارف 66       زبان 53
ریاضیات 51       زیست شناسی 55      فیزیک 51          شیمی 50


رتبه زیرگروه یک:2343
قبولی:فیزیوتراپی پردیس خودگردان بابل
ادبیات 56         عربی 57         معارف 44       زبان 50
ریاضیات 32         زیست شناسی 64      فیزیک 41     شیمی 65


منطقه 2:
رتبه زیرگروه یک:3274
قبولی:فیزیوتراپی روزانه علوم پزشکی کرمان
ادبیات 71      عربی 43         معارف 38        زبان 67
ریاضیات 73      زیست شناسی 63       فیزیک 39       شیمی 37


رتبه زیرگروه یک:3791
قبولی:فیزیوتراپی پردیس خودگردان زاهدان
ادبیات 58         عربی 58        معارف 60       زبان 60
ریاضیات 42         زیست شناسی 59       فیزیک 53        شیمی 50


منطقه 3:
رتبه زیرگروه یک:1151
قبولی:فیزیوتراپی روزانه علوم پزشکی ایران(تهران)
ادبیات 73      عربی 56         معارف 65        زبان:منفی یک درصد
ریاضیات 78        زیست شناسی 61         فیزیک 48          شیمی 48


رتبه زیرگروه یک:1885
قبولی:فیزیوتراپی پردیس خودگردان دانشگاه تهران
ادبیات 64       عربی 68      معارف 58          زبان 45
ریاضیات 67       زیست شناسی 52        فیزیک 36        شیمی 40


سهمیه 5 درصدی
رتبه زیرگروه یک:981
قبولی:فیزیوتراپی روزانه علوم پزشکی همدان
ادبیات 60        عربی 65          معارف 70         زبان 22
ریاضیات 26       زیست شناسی 76        فیزیک 40      شیمی 46


سهمیه 25 درصدی
رتبه زیرگروه یک:1474
قبولی:فیزیوتراپی روزانه علوم پزشکی مشهد
ادبیات 34       عربی 42      معارف 30         زبان 13
ریاضیات 6      زیست شناسی 36       فیزیک 4         شیمی 24


رتبه زیرگروه یک:1989
قبولی:فیزیوتراپی روزانه علوم پزشکی بابل
ادبیات 28       عربی 21        معارف 45       زبان 18
ریاضیات 30         زیست شناسی 10       فیزیک 15      شیمی 7