ادامه مطلب...
تراز زیرگروه دو:9533
قبولی:داروسازی علوم داروئی تهران
ادبیات 66         عربی 28        معارف 71       زبان خارجه 55    زمین شناسی 40
ریاضیات 30        زیست شناسی 69          فیزیک 33        شیمی 55


تراز زیرگروه دو:9402
قبولی:داروسازی واحد آیت الله آملی
ادبیات:76        عربی 60        معارف 70       زبان خارجی 46       زمین شناسی 16
ریاضیات 55        زیست شناسی 58        فیزیک 46       شیمی 38


تراز زیرگروه دو:9353
قبولی:داروسازی پردیس خودگردان تهران
ادبیات 58        عربی 72           معارف 62         زبان خارجه 72      زمین شناسی 8
ریاضیات 80          زیست شناسی 45        فیزیک 28        شیمی 42


تراز زیرگروه دو:9294
قبولی:داروسازی پردیس خودگردان دامغان
ادبیات 46       عربی 26       معارف 52            زبان انگلیسی 40        زمین شناسی 0
ریاضیات 74          زیست شناسی 48          فیزیک 45      شیمی 64


تراز زیرگروه دو:9220
قبولی:داروسازی پردیس خودگردان آمل(تکمیل ظرفیت مهر 96)
ادبیات 24       عربی 52      معارف 70       زبان 62           زمین شناسی 17
ریاضیات 46       زیست شناسی 62      فیزیک 52       شیمی 48