ادامه مطلب...
منطقه 1:

رتبه زیرگروه یک:759
قبولی:پزشکی روزانه علوم پزشکی ارومیه
ادبیات 75        عربی 77        معارف 61           زبان 52
ریاضیات 72       زیست شناسی 61        فیزیک 63         شیمی 68


رتبه زیرگروه یک:1975
قبولی:پزشکی پردیس خودگردان زنجان
ادبیات 61        عربی 61         معارف 32       زبان 51
ریاضیات 70       زیست شناسی 57       فیزیک 48        شیمی 60


رتبه زیرگروه یک:503
قبولی:دندانپزشکی روزانه علوم پزشکی کرج
ادبیات 76       عربی 90         معارف 73        زبان 61
ریاضیات 82        زیست شناسی 75        فیزیک 72        شیمی 37


رتبه زیرگروه یک:1604
قبولی:دندانپزشکی پردیس خودگردان رشت
ادبیات 60          عربی 55          معارف 59          زبان 67
ریاضیات 62     زیست شناسی 66       فیزیک 39        شیمی 57رتبه زیرگروه دو:1367
قبولی:داروسازی روزانه علوم پزشکی اردبیل
ادبیات 36         عربی 61        معارف 72           زبان 30         زمین 16
ریاضیات 75        زیست شناسی 55          فیزیک 57          شیمی 53


رتبه زیرگروه دو:2267
قبولی:داروسازی پردیس خودگردان کرمانشاه
ادبیات 65        عربی 63        معارف 41       زبان 48        زمین 12
ریاضیات 55        زیست شناسی 58         فیزیک 41        شیمی 39

منطقه 3:

رتبه زیرگروه یک:752
قبولی:پزشکی روزانه علوم پزشکی یزد
ادبیات 60        عربی 64          معارف 71          زبان 39
ریاضیات 79        زیست شناسی 73          فیزیک 48        شیمی 30


رتبه زیرگروه یک:1659
قبولی:پزشکی پردیس خودگردان قزوین
ادبیات 80          عربی 52        معارف 75         زبان 20
ریاضیات 45         زیست شناسی 61         فیزیک 33          شیمی 37


رتبه زیرگروه یک:886
قبولی:دندانپزشکی روزانه علوم پزشکی سمنان
ادبیات 55         عربی 56        معارف 73           زبان 43
ریاضیات 80         زیست شناسی 59       فیزیک 56          شیمی 43


رتبه زیرگروه یک:1495
قبولی:دندانپزشکی پردیس خودگردان بندرعباس
ادبیات 53        عربی 22          معارف 45        زبان 60
ریاضیات 63        زیست شناسی 60        فیزیک 53         شیمی 50


رتبه زیرگروه دو:541
قبولی:داروسازی روزانه علوم پزشکی تبریز
ادبیات 50       عربی 47       معارف 68         زبان 70        زمین شناسی 1.4
ریاضیات 77       زیست شناسی 61         فیزیک 75           شیمی 48


رتبه زیرگروه دو:2218
قبولی:داروسازی پردیس خودگردان کرمان
ادبیات 51         عربی 57          معارف 65        زبان 16       زمین شناسی 4
ریاضیات 50       زیست شناسی 46     فیزیک 36         شیمی 51