ادامه مطلب...
رتبه زیرگروه یک:689
قبولی:پزشکی روزانه علوم پزشکی شیراز
ادبیات 85         عربی 70           معارف 48          زبان 72
ریاضیات 86        زیست شناسی 70        فیزیک 48         شیمی 65


رتبه زیرگروه یک:1886
قبولی:پزشکی روزانه علوم پزشکی بوشهر
ادبیات 70       عربی 64        معارف 50           زبان 45
ریاضیات 75       زیست شناسی 65        فیزیک 49       شیمی 54


رتبه زیرگروه یک:3119
قبولی:پزشکی پردیس خودگردان کرمانشاه
ادبیات 48       عربی 58        معارف 48          زبان 53
ریاضیات 55         زیست شناسی 57        فیزیک 65     شیمی 57


رتبه زیرگروه یک:1328
قبولی:دندانپزشکی روزانه علوم پزشکی اراک
ادبیات 77        عربی 58          معارف 81         زبان 67
ریاضیات  90         زیست شناسی 59        فیزیک 47         شیمی 47


رتبه زیرگروه یک:2362
قبولی:دندانپزشکی پردیس خودگردان رشت(بندر انزلی)
ادبیات 75       عربی 68       معارف 53         زبان 42
ریاضیات 65        زیست شناسی 60       فیزیک 55         شیمی 50رتبه زیرگروه دو:900
قبولی:داروسازی روزانه دانشگاه تهران
ادبیات 88        عربی 84      معارف 64         زبان 37         زمین شناسی 4
ریاضیات 71        زیست شناسی 63       فیزیک 58         شیمی 60


رتبه زیرگروه دو:2134
قبولی:داروسازی روزانه خرم آباد
ادبیات 61         عربی 60         معارف 56         زبان 44         زمین شناسی 4
ریاضیات 71       زیست شناسی 49         فیزیک 53         شیمی 59


رتبه زیرگروه دو:3503
قبولی:داروسازی پردیس خودگردان جندی شاپور اهواز
ادبیات 43        عربی 59       معارف 59        زبان 84         زمین شناسی صفر
ریاضیات 55       زیست شناسی 43          فیزیک 55           شیمی 63