ادامه مطلب...
رتبه ها مربوط به زیرگروه 1 است

روزانه:
دانشگاه تهران:2000-2500
بهشتی:3500-4000
ایران:3500-4000
کرج:3500-4000
مشهد:3500-4000
شیراز:4000-4500
اصفهان:4000-4500
تبریز:4500-5000
شاهد تهران:4500-5000
یزد:5000-6000
قزوین:5000-6000
سنندج:5000-6000
همدان:5000-6000
ارومیه:5000-6000
بابل:5000-6000
جهرم:5000-6000
زنجان:5000-6000
ورامین:5000-6000
ایلام:5000-6000
اردبیل:5000-6000
خرم اباد:5000-6000
یاسوج:5000-6000
بیرجند:6000-7000
بهبهان:6000-7000
امل:6000-7000
بوکان:6000-7000
رامسر:6000-7000
کاشمر:6000-7000
ساری:6000-7000
اراک:6000-7000
بجنورد:6000-7000
اهواز:6000-7000
رشت:6000-7000
قم:6000-7000
کاشان:6000-7000
سمنان:6000-7000
گرگان:6000-7000
مراغه:6000-7000
سبزوار:6000-7000
اسداباد:6000-7000
دزفول:6000-7000
نیشابور:7000-8000
شاهرود:7000-8000
شهرکرد:7000-8000
بروجرد:7000-8000
فسا:7000-8000
بروجن:7000-8000
شیروان:7000-8000
بهشهر:7000-8000
خمین:7000-8000
ساوه:7000-8000
لنگرود:7000-8000
کرمان:7000-8000
شازند:7000-8000

پردیس خودگردان و مازاد:
تهران:5000-6000
مشهد:5000-6000
بهشتی:6000-7000
قم:6000-7000
کرمانشاه:6000-7000
اصفهان:6000-7000
قزوین:6000-7000
سنندج:7000-8000
ابادان:7000-8000