دوستی تعداد پزشک ها-دندان پزشک ها و داروساز ها خواستن.ادامه مطلب...
تعداد پزشکان عمومی در ایران در سال 95 حدود 80 الی 90 هزار نفر بوده است.تعداد پزشکان متخصص یا فوق متخصص هم در سال 95 حدود 40 هزار الی45 هزار نفر حدس زده می شود.به طور کلی در سال 95 تعداد پزشکان در ایران حداقل 120 هزار نفر و حداکثر 135هزار نفر است
در سال 95 تعداد دندانپزشکان 30 الی 40 هزار نفر بوده است و تعداد متخصصین این رشته هم 4 الی 6 هزار نفر بوده است.
در سال 95 تعداد داروسازان 20 الی 25 هزار نفر بوده است.تعداد متخصصین این رشته هم 2 الی 4 هزار نفر بوده است.