ادامه مطلب...
رتبه ها مربوط به زیرگروه یک است

منطقه 1
روزانه:
دانشگاه تهران:4000-4500
دانشگاه ایران:5000-6000
شیراز:5000-6000
اصفهان:6000-7000
تبریز:6000-7000
مشهد:7000-7500
اراک:7000-8000
اهواز:8000-9000
همدان:8000-9000
بابل:8000-9000
سمنان:8000-9000
زاهدان:8000-9000

پردیس:
دانشگاه تهران:4500-5000
مشهد:7000-8000
اصفهان:7000-8000
اهواز:12000-14000

منطقه 2
روزانه:
تهران:6000-7000
ایران:8000-9000
شیراز:9000-10000
اصفهان:10000-12000
مشهد:10000-12000
تبریز:12000-14000
اهواز:12000-14000
همدان:12000-14000
اراک:12000-14000
بابل:14000-16000
سمنان:14000-16000
زاهدان:14000-16000

پردیس:
تهران:6000-7000
مشهد:10000-12000
اصفهان:10000-12000


منطقه 3:
روزانه:
دانشگاه تهران:2500-3000
ایران:4000-4500
شیراز:4000-4500
اصفهان:5000-6000
مشهد:6000-7000
تبریز:7000-8000
اهواز:7000-8000
اراک:7000-8000
همدان:7000-8000
سمنان:7000-8000
بابل:8000-9000
زاهدان:8000-9000

پردیس:
تهران:2500-3000
مشهد:6000-7000
اصفهان:8000-9000